17. Waterpeil veranderen

U vindt hier informatie over de regels voor peilafwijking. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over peilafwijking kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel;
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Melden bij Rijnland
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een hoogwatervoorziening betekent dit:

 • de aanvoer en afvoer van water mag niet worden belemmerd.
 • het vermogen om neerslag te bergen mag niet verminderen.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Met de erkende maatregel voldoet u altijd aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregels keur 2020.

Erkende maatregel voor het wijzigen van het waterpeil

 • pas de hoogwatervoorziening zo aan dat de afvoer van overtollig water gedurende en na een regenbui niet vergroot. Dit kan met de bediening van de hoogwatervoorziening.
 • maak de hoogwatervoorziening zo dat deze standzeker is en er geen water langs of onder stroomt.
 • het peil in de hoogwatervoorziening is niet hoger dan nodig is voor het doel waarvoor deze is aangelegd,
 • Niet onnodig (gebiedsvreemd) water inlaten.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Peilafwijking. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel.

Onderbemalingen voorwaarden

 1. Door de onderbemaling wordt de wateraanvoer naar en waterafvoer uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet wordt belemmerd.
 2. de afvoersnelheid uit de onderbemaling is niet groter is dan 10 m³/minuut/100 ha.
 3. de stabiliteit van een eventueel aanwezige waterkering is gewaarborgd
 4. er ontstaat geen wateroverlast in een peilvak door het onttrekken van het gebied van een nieuwe onderbemaling aan dit peilvak.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor het anders aanleggen van een inlaatconstructie als door de onderbemaling geen negatieve effecten voor de omgeving optreden.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u de onderbemaling bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de onderbemaling gaat of laat aanbrengen
 • adres of locatie waar de onderbemaling wordt uitgevoerd
 • de ligging van de onderbemaling
 • de locatie en capaciteit van de pomp

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Peilafwijking. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u hierboven kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.