19. Bouwen en heipaal plaatsen

U vindt hier informatie over de regels voor bouwen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel Bouwen kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel voor bouwen in een waterkering
 • Melden bij Rijnland
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. 

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor bebouwing betekent dit:

 • de waterkerendheid van de zeewering mag niet worden aangetast
 • het onderhoud aan de zeewering mag niet moeilijker worden.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u hieronder kunt downloaden.

Erkende maatregel voor seizoenbebouwing op strand

(1 februari tot en met 31 oktober)

 • paviljoens staan op minstens 3 meter afstand van de zeezijde van de afrastering zoals Rijnland die aanwijst.
 • bij afwezigheid van de afrastering staat een paviljoen minimaal 3 meter uit de duinvoet (overgang van duinen naar strand).

Erkende maatregel voor kleine, binnen 24 uur te verplaatsen objecten

 • zorg dat er geen vaste bouwkundige verbindingen met de bodem zijn (kabels en leidingen uitgezonderd).
 • objecten zijn zo makkelijk uit elkaar te halen of verplaatsbaar dat ze binnen 24 uur van de locatie kunnen worden verwijderd.

Erkende maatregel voor klein permanent meubilair op het strand

 • meubilair staat op minstens 8 meter afstand van de afrastering zoals Rijnland die aanwijst.
 • bij afwezigheid van een afrastering staat meubilair minstens 8 meter uit de duinvoet.
 • het meubilair staat niet in de vrije ruimte tussen de duinvoet en een bouwwerk (zoals een strandpaviljoen).
 • het meubilair staat onderling minstens 2 meter uit elkaar.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Bouwen. Er is een Algemene regel met voorwaarden voor bouwen bij de kust, bij een waterkering of in een kwelgebied. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel.

Voorwaarden voor bouwen in de kust

Funderingen van seizoenbebouwing op het strand voorwaarden

De paalconstructies, niet-onderheide funderingen, vloeren en/of verharde terrassen van seizoenbebouwing mogen het  jaar rond blijven liggen, als wordt voldaan aan deze voorwaarden:

 1. De palen moeten minimaal 3 meter uit elkaar staan. Als alleen deze palen achterblijven, dan liggen de paalkoppen minimaal 1 meter onder het ter plaatse aanwezige zandlichaam;
 2. Platen voor funderingen en terrassen die uit losse elementen bestaan moeten individueel een oppervlakte hebben van kleiner of gelijk aan 4 vierkante meter. Ze mogen maximaal 20 centimeter hoog zijn.
 3. Aangestoven zand mag gedurende het stormseizoen niet wordt verwijderd van de fundering.
 4. In de periode van 1 november tot 1 februari mogen er geen objecten op de beplating of fundering zijn.

Lichte constructies binnen de bebouwingscontour van kustplaatsen voorwaarden 

 1. De constructie is gemaakt van lichte materialen (hout, kunststof of vergelijkbaar licht materiaal).
 2. De onderliggende verharding bestaat uit losse elementen van maximaal 2 x 2 x 0,20 meter. Bijvoorbeeld klinkerverharding, kleine betonnen platen of houten vlonders.
 3. Bij de dijk-in-duinconstructies in Noordwijk en Katwijk mogen de palen vanaf het maaiveld op maximaal 0,50 meter diepte in de grond worden geplaatst.

Verbouw, herbouw of aanbouw van bestaande bouwwerken binnen de bebouwingscontour voorwaarden

 1. Herbouw of verbouw wordt aangelegd op een bestaande fundering.
 2. Een aanbouw aan een bestaand bouwwerk mag maximaal 10 procent zijn van de oppervlakte van het oorspronkelijke bouwwerk.

Voorwaarden voor bouwen in een waterkering

Lichte constructies mag u in een waterkering aanleggen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. Plaats de constructie niet boven op de kruin van de waterkering. Ook niet gedeeltelijk. De kruin is meestal 1,5 meter breed.
 2. Maak de constructie van hout, kunststof of een vergelijkbaar licht materiaal.
 3. Funderen van de constructie mag alleen op palen met:
  1. een diameter van maximaal 10 centimeter
  2. een inheidiepte van maximaal 2 meter
  3. een onderlinge afstand van minstens 0,50 meter
 4. De fundatie per paal heeft een volume van maximaal 30 liter.

Beschoeiingen mag u in een waterkering aanleggen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. direct langs de te vervangen of nieuw aan te brengen beschoeiing is de waterdiepte niet meer dan 30 cm, gemeten ten opzichte van de vaste bodem
 2. het onderwatertalud heeft een helling van 1:3 of flauwer
 3. de afstand tussen een eventueel aanwezige weg en de beschoeiing is minimaal 1 m (onder wegen vallen ook parkeervakken, erfverharding, etc. waar met voertuigen overheen gereden kan worden).

Voorwaarden voor bouwen in een kwelgebied

Heipalen en damwanden mag u binnen een kwetsbaar kwelgebied plaatsen, als u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. Heipalen hebben de vorm van grondverdringende palen zonder verzwaarde punten.
 2. Breng heipalen in de grond door heien, boren, schroeven of trillen.
 3. Breng damwanden en/of damwandschermen in de grond door heien, boren, schroeven of trillen.
 4. Het is niet toegestaan om heipalen en damwanden door voorspuiten in te brengen.
 5. De bovenzijde van damwanden ligt minstens 0,50 meter boven de stijghoogte van het diepere grondwater.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel voor bouwen in een waterkering

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel voor bouwen in een waterkering. En dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. 

U kunt een maatwerk aanvragen als u wilt afwijken van de Algemene regel voor bouwen in de waterkering. Dat kan als dit niet leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de waterkerendheid van de waterkering. En  als de aanleg en de aanwezigheid van de beschoeiing de stabiliteit van de waterkering niet negatief beïnvloedt.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u het werk bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die het werk gaat uitvoeren of laat uitvoeren
 • adres of locatie waar het werk wordt uitgevoerd;
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 • een bouwtekening met de technische specificaties (maatvoering, hoogteligging ten opzichte van de kade, detail van de eventuele fundering).

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van het werk naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel (Dam met) duiker. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.