20. Graven, ophogen of aanvullen

U vindt hier informatie over de regels voor grondverzet. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel Grondverzet kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Bij grondverzet betekent dit:

 • een waterkering mag niet instabiel worden door een ophoging.
 • bij het graven van een peilgrens mogen twee gebieden met een ander peil niet met elkaar in verbinding komen.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel.

Erkende maatregel voor het tot 50 centimeter ophogen van een dijk met klei

 • ophogen mag als de dijk daarna wordt beschermd tegen erosie. Bijvoorbeeld door de dijk in te zaaien met gras.

Erkende maatregel voor het tot 50 centimeter ophogen van een dijk met natte bagger

 • ingedroogde bagger mag je wel op het binnentalud (helling aan de zijkant van een dijk aan de landzijde) aanbrengen, maar niet op het buitentalud.
 • breng vloeibare bagger/natte specie niet in de kernzone (het centrale deel) van de dijk (waterkering)  aan. Ook niet op het buitentalud, niet op de kruin, niet op het binnentalud. Natte bagger mag dus niet  worden aangebracht voorbij de ‘teen’ van de waterkering. De exacte ligging van de waterkering is terug te vinden in de legger
  waterkeringen.

Erkende maatregel voor het tot 50 centimeter ophogen van een dijk met ander materiaal (zoals zand, veen en gerijpte/gedroogde bagger)

 • ophogen mag als de dijk daarna wordt beschermd tegen erosie. Bijvoorbeeld door de dijk in te zaaien met gras.
 • Het materiaal is niet vervuild met bijvoorbeeld steen, puin of stronken.

Erkende maatregel voor graven in de peilgrens (grens tussen 2 peilvakken)

 • voorkom dat er een verbinding ontstaat tussen beide peilvakken.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Grondverzet. Er is een Algemene regel met voorwaarden voor bouwen bij de kust, bij een waterkering of in een kwelgebied. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u hieronder kunt downloaden.

Voorwaarden voor grondverzet binnen de bebouwingscontouren van de zeewering

Het zand blijft binnen de kern- en/of beschermingszone van de zeewering.

Voorwaarden voor graven binnen de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen

 1. Grond blijft binnen de kern- en/of beschermingszone van de waterkering.
 2. Voor het gebruiken van voertuigen en werktuigen op een waterkering voldoet u aan de eisen die daarvoor gelden. 

Voorwaarden voor grondverzet in kwetsbare kwelgebieden

 1. Voorkom dat kwel en/of verzilting toeneemt.
 2. Bij sleufloze technieken als boringen en boogzinkers blijft u minimaal 2,5 meter boven de onderzijde van de afsluitende laag.
 3. Bij een ontgraving:
  1. Bij elk ontgravingsniveau is sprake van een verticale stabiliteit van de ontgraving. Het bepalen van het risico van opbarsten van de bodem gebeurt volgens de NEN-6740. Aan de hand van metingen moet de verticale stabiliteit op elk moment van de ontgraving aangetoond kunnen worden.
  2. Meld direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving als niet aan het bovenstaande wordt voldaan.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. 

U kunt een maatwerk aanvragen voor het doorboren van de afsluitende laag bij boringen en boogzinkers in kwetsbare kwelgebieden. De afsluitende laag wordt zoveel mogelijk verticaal doorsneden en het diepste punt van de boring ligt minimaal 2,50 meter onder de afsluitende laag. Er wordt een omhullende mantelbuis gebruikt om kwel te voorkomen.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.