Grondwater lozen

Grondwater komt vrij bij een bodemsanering, proefbronnering of een ontwatering en wordt geloosd in de bodem, in het oppervlaktewater of in de riolering. Voor deze lozingen gelden regels en een meldplicht.

Bodemenergiesystemen wel een watervergunning

Bij aanleg en onderhoud van bodem-energiesystemen komt ook grondwater vrij. Voor een lozing in oppervlaktewater vraagt u een watervergunning aan. Download in de rechterkolom informatie over lozingen bij Bodemenergiesystemen.

Bepaal eerst welk besluit van toepassing is

Voor het lozen van grondwater gelden de regels uit het 'Activiteitenbesluit' of het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. Om te bepalen welk besluit van toepassing is, moet u eerst weten of de werkzaamheden plaatsvinden binnen een inrichting. Op de website van InfoMil wordt het begrip inrichting uitgelegd.

Let op: Een locatie is ook een inrichting als er gebruik wordt gemaakt van een pomp met een elektromotorisch vermogen van minimaal 1,5 kilowatt, die er langer dan een half jaar staat.

Binnen een inrichting = Activiteitenbesluit

Het lozen van grondwater vanuit een inrichting valt onder het 'Activiteitenbesluit'. De lozing meldt minimaal 4 weken voor aanvang via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Via de AIM ontvangt u automatisch de voorschriften waar u aan moet voldoen. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie.

Buiten een inrichting = Besluit lozen buiten inrichtingen

Een grondwaterlozing buiten een inrichting valt onder het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. De werkzaamheden meldt u minimaal 4 weken voor aanvang via het omgevingsloket. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie.

De voorschriften waar u aan moet voldoen.

In het 'Activiteitenbesluit' en het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' staan de voorschriften voor het lozen van grondwater. De voorschriften zijn voor beide besluiten hetzelfde. We hebben ze voor u samengevat:

  • Bodemsanering of proefbronnering
  • Ontwatering

Met maatwerk beperkte mogelijkheden om normen te verhogen of te verlagen

Er zijn beperkte mogelijkheden om normen te verhogen of te verlagen.  U kunt hiervoor een maatwerk aanvragen. De maatwerkmogelijkheden vindt u bij de hierboven genoemde voorschriften voor lozen van grondwater.

Een verzoek om maatwerk stuurt u schriftelijk naar Rijnland via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD Leiden, t.a.v. de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. Rijnland kan ook zelf een maatwerk verlenen. In dat geval nemen wij hierover contact op met u.

Een maatwerk wordt verleend binnen 8 weken

Een maatwerk wordt verleend volgens de ‘korte procedure'. Binnen 8 weken heeft u uw maatwerk in huis. U kunt dan starten met de werkzaamheden. Tegelijkertijd start ook de ter inzagetermijn en kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Rijnland. Als dat gebeurt moet u stoppen met de uitvoering van de werkzaamheden. Bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie van Rijnland. Als het nodig is dan passen we het maatwerk aan. Het wordt dan opnieuw aan u toegestuurd en gepubliceerd in een huis aan huisblad. Dan volgt de mogelijkheid voor beroep voor belanghebbenden.

Lozen in de riolering mag niet zomaar

Grondwater lozen in een vuilwaterriool mag niet zomaar. De voorkeursroute voor het lozen van grondwater is:

  1. bodem
  2. oppervlaktewater of hemelwaterriool
  3. vuilwaterriool

Als u twijfelt over de juiste lozingsroute, neem dan contact op met ons.

Melden start werkzaamheden, verontreinigingsheffing en de jaaropgave

Lees meer hierover op onze pagina Uw werk gaat van start.