3. Dempen

U vindt hier informatie over de regels voor dempen van water. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over dempen van water kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Melden bij Rijnland
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Dempen. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Demping voorwaarden

 1. De aan- en afvoer van water naar of uit het aangrenzende gebied wordt door de demping niet belemmerd.
 2. Een doodlopende watergang dempen vanaf de kopse kant.
 3. Als de demping leidt tot een versmalling van de watergang, dan moet de watergang na demping minstens 4 meter breed blijven. De breedte meet u op de waterspiegel bij winterpeil.
 4. Als de demping plaatsvindt in een gebied met klei op veen of veengronden, dan mag het nieuwe perceel buiten de bebouwde contour niet breder worden dan 80 meter.

Compensatieverplichting voorwaarden

U moet voldoen aan al deze voorwaarden:

 1. Voor elke demping compenseert u het verlies aan bergend vermogen door:
  1. een oppervlak water aan te leggen dat minimaal even groot is als het oppervlak van de demping, of;
  2. afboeking van een saldo, even groot als het oppervlak van de demping, van de Berging Rekening Courant, of;
  3. aantoonbaar extra gegraven water, even groot als het oppervlak van de demping, in de vijf jaar direct voorafgaand aan de datum van de vergunningaanvraag voor de demping.
 2. De compensatie moet voorafgaand aan of tegelijk met de demping worden uitgevoerd.
 3. Het nieuw te graven water moet in open verbinding staan met de rest van het watersysteem.
 4. Wanneer een deel van het poldersysteem wordt gedempt, dan moet de compensatie gebeuren binnen het peilvak waarin de demping plaatsvindt.
 5. Wanneer een deel van het boezemsysteem wordt gedempt, dan moet de compensatie binnen 5 kilometer van de locatie van de demping gebeuren.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u op onderstaande manier wilt afwijken van de Algemene regel.

Demping:

 • voorwaarde 3: een smallere watergang mag als dat de aan- en afvoer van water niet belemmert.
 • voorwaarde 4: een breder perceel mag als de maximale grondwaterdiepte hetzelfde blijft als bij een perceel van 80 meter breed. Dit doet u met specifieke maatregelen zoals infiltratiedrains, beregening, of grondverbetering.

Compensatieverplichting:

 • voorwaarde 6 of 7: wijzigen van de locatie van de compensatie kan als:
  1. het fysiek niet mogelijk is om binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te compenseren, en
  2. het waterstaatkundig toelaatbaar is om niet binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te compenseren.
 • vrijstelling van de compensatieverplichting is mogelijk:
  1. als u aantoont dat de oeverlijn die in de legger Oppervlaktewateren is gekarteerd, te veel landinwaarts is gekarteerd ten opzichte van de oorspronkelijke oeverlijn. Bijvoorbeeld als gevolg van afkalving; of 
  2. bij een tijdelijke demping, waarbij de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en het bergend vermogen voldoende blijft.
  3. bij een demping in één van de volgende polderplassen: Nieuwkoopse plassen, Reeuwijkse plassen, Langeraarse plassen, of Amstelveense poel. De demping draagt daarnaast bij aan andere doelstellingen van het integraal waterbeheer.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u de demping bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat al deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de demping gaat uitvoeren of laat uitvoeren
 • adres of locatie van de demping en de compensatie
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 • een dwarsprofiel van de te graven of vergraven watergang, met daarop aangegeven de breedte van de watergang op de waterspiegel in de oude en nieuwe situatie
 • een bewijs van het afkopen van de Berging Rekening Courant (indien van toepassing)
 • een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 met de volgende informatie:
 1. de locatie van het te dempen wateroppervlak met de exacte begrenzing, met een berekening van het aantal vierkante meter te dempen water.
 2. de locatie van de compensatie met de exacte begrenzing van het te graven water, inclusief een berekening van het oppervlak in vierkante meter.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

 • meldingen@rijnland.net
 • Afdeling Vergunningverlening & Handhaving, postbus 156, 2300 AD in Leiden

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Dempen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.