Rijnland medeondertekenaar convenant duurzame ontwikkeling Waarderpolder

Rijnland medeondertekenaar convenant duurzame ontwikkeling Waarderpolder

Op woensdag 9 december ondertekenden wethouder Robbert Berkhout van Economische zaken, voorzitter Bruno Giebels van Industriekring Haarlem (IKH) en Thea Fierens van het hoogheemraadschap van Rijnland het vierde convenant over een duurzame ontwikkeling van het Waarderpolder bedrijventerrein. Wat heeft Rijnland de Waarderpolder te bieden qua duurzaamheid en innovaties?

De afspraken in dit vierde convenant richten zich op intensiveren van het gebruik van de schaarse ruimte, verduurzamen en innoveren. Sinds 2005 stellen de gemeente en IKH om de vijf jaar een convenant op. Daarin maken zij afspraken over de ontwikkeling van de Waarderpolder.

Ruim 1200 verschillende ondernemingen met bijna 14.000 banen zijn gevestigd in de Waarderpolder. Alle bedrijven hebben zich door ondertekening van het convenant gecommitteerd om duurzaam en circulair te werken. Rijnland is voor de eerste keer medeondertekenaar van het convenant. Waarderpolder moet een proeftuin van innovatie worden.

Foto: hoogheemraad Thea Fierens

Vernieuwing afvalwaterzuivering

Rijnland gaat een grote afvalwaterzuivering vernieuwen. Een prachtig project, legt Fierens uit. “Het vuile water maken we schoon en de stoffen die daarin zitten kunnen we hergebruiken. We kunnen daar bijvoorbeeld grondstoffen uithalen voor de landbouw. Zo kunnen we afvalwater in de regio ook in de toekomst goed verwerken.”

De zuiveringsinstallatie verwerkt nu het afvalwater van de inwoners van Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. In lijn met de groei van het aantal inwoners binnen de gemeente Haarlem en omliggende gemeenten zal de nieuwe installatie het afvalwater van aanzienlijk meer huishoudens gaan verwerken. Daarbij zal de nieuwe AWZI ook zuiveringsslib van andere Rijnlandse zuiveringsinstallaties gaan verwerken. De centrale slibvergisting betekent extra belasting en dus extra benodigde capaciteit.

Zorgen en oplossingen

Er bestaan zorgen voor voldoende waterberging en vlotte afvoer van hemelwater. Bij een toenemende verharding op het bedrijventerrein denkt Rijnland als waterbeheerder en kennispartner op het gebied van klimaatadaptatie graag proactief mee in oplossingen. De convenantpartners stimuleren de bedrijven in de Waarderpolder om waterdoorlatende verharding aan te leggen.

In het nieuwbouwproject AWZI HWP krijgt deze locatie een centrale slibvergistingstaak. Dit betekent meer vervoersbewegingen van en naar de Waarderpolder en dus een intensivering op transportgebied. De partijen informeren elkaar over de (gevolgen voor) bereikbaarheid.

Het is van belang dat Rijnland zijn afvalzuiveringstaken in de Waarderpolder goed kan uitvoeren. Vermenging van de huidige functies van het terrein met bijvoorbeeld woonfuncties passen niet in het beeld dat Rijnland van de omgeving van de zuivering heeft. 

Duurzame energie

Nu al liggen er 15.000 zonnepanelen op de daken van bedrijfspanden, dat moeten er over 5 jaar 32.000 zijn. En op de langere termijn zijn er plannen voor de aanleg van een warmtenet onder het gebied.

AWZI Haarlem Waarderpolder produceert warmte en biogas en kan een interessante partner zijn in duurzame energie. Partijen bekijken gezamenlijk of restwarmte van Rijnland voor het bedrijventerrein gebruikt kan worden.

Ook worden mogelijkheden verkend om wind- en zonne-energie op te wekken op of nabij het bedrijventerrein. Misschien kan het terrein van Rijnland daar ook een rol in spelen.

Circulaire economie

In het convenant is opgenomen dat Rijnland graag wil meedenken over hergebruik grondstoffen in de Waarderpolder en dat partijen in het convenant elkaar over en weer informeren over kansen.

Met de nieuwbouw speelt Rijnland in op ontwikkelingen rond klimaat, circulaire economie en biodiversiteit Daarmee is de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie een voorbeeld voor de toekomst van de waterschappen.

De nieuwbouw wordt op dit moment zorgvuldig voorbereid. Naar verwachting zal de nieuwe zuiveringsinstallatie rond 2027 in gebruik genomen worden. De nieuwbouw wordt naast de bestaande zuiveringsinstallatie gebouwd. Zo kan Rijnland gewoon blijven zuiveren in afwachting van de ingebruikname van de nieuwe installatie.