Online inzien en gebruiken

Online inzien en gebruiken

Wat kunt u ermee doen?

Veel stukken zijn inmiddels digitaal beschikbaar. Aan de kleur van het + teken voor de beschrijving is dit zichtbaar. Een grijs vakje met witte + teken voor de beschrijving geeft aan dat er gescande stukken beschikbaar zijn.

Zoekresultaat

De scans kunt u downloaden

Scan

Wat mag u ermee?

Het gebruik en hergebruik van digitaal archief- en beeldmateriaal zoals aanwezig in de online Archiefbank en Beeldbank is vrij. Dit betekent dat hierop geen auteursrecht van derden rust. Indien dit wel het geval is, is dit bij het betreffende bestand aangegeven. U kunt een afbeelding dan alleen raadplegen of tegen een vergoeding en onder bepaalde nader omschreven voorwaarden gebruiken of hergebruiken. Meer informatie vindt u op de webpagina Voorwaarden gebruik digitaal archief en beeldmateriaal.

Open data

Open Data zijn meta data  - vastgelegde gegevens over de archiefstukken die vrij te downloaden zijn. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. De gescande stukken vallen niet onder de open data.

Zijn er voorwaarden verbonden aan Open Data?

De toegangen op onze archieven en collecties zijn als Open Databestanden te downloaden onder de licentie CC BY-SA 4.0. Dit betekent dat u deze bestanden mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en bewerken via elk medium of bestandsformaat en voor alle doeleinden, onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: vermelding van de maker van het bestand
  • GelijkDelen: als het bestand is gemuteerd, moet dit onder dezelfde licentie als het origineel beschikbaar worden gesteld

Hoe kunt u Open Data downloaden?

Ga naar de webpagina Open Data . Hier ziet u een overzicht van de bestanden van het hoogheemraadschap van Rijnland die vrij te downloaden zijn.