Gemaal Nieuwkoop

Gemaal Nieuwkoop

Stoomgemaal Nieuwkoop werd in 1894 gebouwd in de laag gelegen Nieuwkoopse en Zevenhovense Polder.

Stoomgemaal Nieuwkoop in Korteraar werd in 1894 gebouwd naar een ontwerp van de in die tijd bekende W.C. en K. de Wit. Het werd voorzien van twee Britse Gwynnes centrifugaalpompen. Sinds dat jaar zorgt dit gemaal voor droge voeten in de droogmakerij, genaamd de Nieuwkoopse en Zevenhovense Polder.

De droogmaking van deze polder met molens, die tweehonderd jaar geleden, in 1810 gereed kwam, was een staatsonderneming. De polder is laag gelegen (waterpeil NAP -5,90 meter) en heeft te kampen met veel kwel, hetgeen betekent dat dagelijkse bemaling noodzakelijk is. In 1921 werd het gemaal ontstoomd en sindsdien werden pompen en motoren regelmatig, afhankelijk van de noodzaak en de stand van de techniek op dat moment, vervangen.

Gemaal Nieuwkoop in de polder

Gemaal Nieuwkoop in de Nieuwkoopse en Zevenhovense Polder.


In ongeveer 60% van de polder wordt de waterstand kunstmatig verlaagd door onderbemaling, Het water wordt daar, vanwege de gebiedsspecifieke eisen en wensen, dieper weggemalen, alvorens het via de particuliere onderbemalingsinstallaties in de polderboezem terecht komt. Hoofdgemaal Nieuwkoop maalt vervolgens het water uit de polderboezem (de Ringsloot)  in Rijnlands boezem, waaruit het via boezemgemalen naar zee gaat. Het groot aantal onderbemalingen zorgt voor een kwetsbare waterhuishoudkundige situatie, met name in extreme weersomstandigheden met veel neerslag. Een goede gang van zaken is afhankelijk van veel (particuliere) betrokkenen. Alleen via goede communicatie en goede samenwerking is het dan mogelijk de waterstand te beheersen.

Interieur van het gemaal

In de nacht van 24 op 25 augustus 2002 woedde er een felle brand in het gemaal. Het was daarna niet meer bruikbaar. Snel en efficiënt werden noodmaatregelen getroffen. Men vreesde dat het gemaal als verloren moest worden beschouwd. In 2003 echter, besloot het bestuur van waterschap De Oude Rijnstromen, de rechtsvoorganger van Rijnland het gemaal, met behoud van het historische karakter, te herbouwen. In mei 2004 kon met tevredenheid worden geconstateerd dat het gemaal, nu uitgerust  met twee elektrisch aangedreven horizontale schroefpompen, weer in bedrijf genomen kon worden. Het zorgt nu in het gebied met een oppervlakte van 2.773 hectare als vanouds voor een verantwoord waterpeil.

Gemaal Nieuwkoop