Downloads van publicaties

Downloads van publicaties

Op deze pagina kunt u online publicaties downloaden. Dit zijn jaarverslagen over het beheer van archieven en collecties van het hoogheemraadschap van Rijnland, publicaties die ingaan op bijzondere onderwerpen, en de index op de oudste vergunningen van Rijnland, tot 1857

Jaarverslagen

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen en activiteiten rondom het beheer van de archieven en collecties van het hoogheemraadschap van Rijnland? Het jaarverslag geeft een overzicht van alle beheeractiviteiten in het betreffende jaar.Index 

De Index op de vergunningen, keuren en vonnissen van Rijnland van den oudsten tijd tot en met 1857

In deze index staan alle vergunningen, keuren en vonnissen vermeld. De indeling is op ambachtsniveau. Een ambacht was vroeger een rechtsgebied, een ambtsgebied of vrije heerlijkheid en kan als voorloper van de huidige gemeente worden beschouwd. Onder de ambachten worden de polders vermeld. De index is doorzoekbaar.

Rijnlands wapen

"Rijnlands wapen is een zinnebeeld van Rijnlands eerbiedwaardige ouderdom, traditie en vitaliteit", aldus een vroegere archivaris van Rijnland, G 't Hart, schrijver van het boekje 'Het wapen van Rijnland'. In het boekje gaat hij in op het ontstaan van Rijnlands wapen, de veranderingen die optraden in latere tijd en op de interpretatie van Rijnlands wapen. Het boekje is van 1977, een bron van kennis.

De hensbeker van Rijnland

De hierboven genoemde vroegere archivaris van Rijnland, G. 't Hart, heeft ook de publicatie 'De Hensbeker van Rijnland' geschreven. De hensbeker van Rijnland, wordt ook wel 'de beker van Zwanenburg' genoemd. De verguld rood-koperen beker, versierd met voorstellingen in email, is vervaardigd naar een ontwerp van de bekende 17e eeuwse kunstenaar Romeijn de Hooghe in de jaren l684-1685. Het staat vast, dat de hensbeker bestemd was voor het in 1647 voltooide nieuwe gemeenlandshuis van Rijnland te Zwanenburg of Halfweg. Daar werd de beker gebruikt bij feestelijke bijeenkomsten van hoogheemraden en installaties van nieuwe bestuursleden. Vandaar ook de naam 'hensbeker', welke naam afgeleid wordt van Hense of Hanse, dit is gilde of vereniging. 

De ambtsketen van de dijkgraaf

Prof. mr A.J.O. baron van Wassenaer van Catwijck schonk ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als hoogheemraad van Rijnland (1970-1995) een ambtsketen aan Rijnland. De keten maakt in zijn onderdelen een aantal aspecten en achtergronden van Rijnland zichtbaar. De keten bestaat uit twaalf schakels in de vorm van schilden, verbonden door schakels die zowel de boezem als schoon water symboliseren. In zijn boekje 'De ambtsketen van Rijnland' beschrijft prof. mr A.J.O. baron van Wassenaer van Catwijck  de twaalf schilden: het wapenschild van Rijnland en de wapens van een aantal gemeenten, ambachten en families die voor Rijnland van betekenis zijn of waren.

De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van Rijnland en zijn goudleerbehang

De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden is een indrukwekkende ruimte. Haar gehele inrichting en decoratie tonen duidelijk de rijke historie van Rijnland. Een belangrijk element van deze zaal is het goudleerbehang, dat uit circa 200 aan elkaar genaaide beschilderde en vergulde vellen leer bestaat. Op ieder vel herhaalt zich het wapen van Rijnland. Eloy Koldeweij, schreef het artikel na de voltooiing van de restauratie in 1990. Naast de restauratie komt ook de geschiedenis van de Grote Zaal en het bezoek van stadhouder Willem V in 1776 (het jaar waarin het behang werd aangekocht) aan de orde.