Meest recente jaarrekening

De meest recente jaarrekening gaat over 2015 en is op 1 juni 2016 door de verenigde vergadering vastgesteld. Aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag kijkt Rijnland terug op het vorige jaar. De jaarrekening is formeel een verantwoordingsinstrument en moet door de accountant worden goedgekeurd. De jaarrekening en het jaarverslag geven antwoord op de vraag in hoeverre de begroting is 'gehaald': zijn de afgesproken (beleids)doelstellingen gerealiseerd en de bijbehorende resultaten geleverd, rekening houdend met de beschikbaar gestelde middelen.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden concludeert dat gedurende 2015 de in de programmabegroting gestelde doelstellingen en prestaties zijn behaald. De bijstellingen zijn waar nodig tijdig in de bestuursrapportages gemeld en door de verenigde vergadering geaccordeerd.

Een terugblik op 2015 laat met name zien dat Rijnland een organisatie in verandering is. In 2014 is het Organisatie Verbeter Plan (OVP) vastgesteld en de uitvoering is in volle gang. Dit beoogt de projectbeheersing te verbeteren en onze cultuur omgevingsgerichter te maken. Ook is de organisatie druk bezig met het (door-)ontwikkelen van assetmanagement en prioritering, waardoor er steeds meer grip ontstaat op de programmering voor de komende jaren. Door de transitiefase waar de organisatie nu in zit, komt Rijnland soms voor onverwachte verrassingen te staan in de projecten. Projecten hebben te kampen met vertragingen, en kredieten zijn soms te krap geraamd.

In de loop van 2015 is daardoor de wens ontstaan om sneller meer in control te komen. Dit is ook met het bestuur gedeeld. Hierop zijn diverse acties genomen: de risico’s (op krediet over- en onderschrijding) in de huidige kredieten zijn zo goed mogelijk in beeld gebracht, om verrassingen voor te zijn; DT en het College van D&H werken aan de onderlinge communicatie, om zo dilemma’s vaker en eerder te delen en verwachtingen over en weer uit te spreken. Tot slot is het cultuurtraject van het Organisatie Verbeter Plan aangescherpt.

Het programmajaarverslag 2015 is door de accountant gecontroleerd. De accountant heeft de controle afgesloten met een volledig goedkeurende verklaring op gebied van getrouwheid en rechtmatigheid.

Meer lezen?

  • Bekijk de volledige samenvatting (leestijd circa 8 minuten).
  • De complete jaarrekening kunt u rechts op deze pagina downloaden.