Planning & Control

Bekijk verschillende rapporten over de plannen en begroting van Rijnland.

Wat Rijnland aan planning en control doet is vastgelegd in de zogeheten planning- en controlcyclus. In deze cyclus verschijnen jaarlijks meerdere rapporten die antwoord geven op de volgende vragen: waar stáát Rijnland voor (het vigerende waterbeheerplan), wat gaat Rijnland de komende (vier) jaren doen (het meerjarenperspectief), wat heeft Rijnland dit jaar afgesproken (de programmabegroting), in hoeverre ligt Rijnland op koers? (de bestuursrapportages), wat heeft Rijnland het afgelopen jaar gerealiseerd (het jaarverslag en de effectmonitor).

Effect- en middelenmonitor

De jaarlijkse effect- en middelenmonitor geeft een beeld in hoeverre Rijnland de (bijgestelde) doelen heeft behaald.

Meerjarenperspectief

Programmabegroting

Bestuursrapportages

Jaarrekening

Verbonden partijen