Samenvatting burap 1 2016

De meest recente burap dateert van mei 2016 en wordt op 1 juni 2016 door de VV behandeld. Op basis van deze bestuursrapportage concludeert het college dat de in de programma-begroting 2016 gestelde doelstellingen en prestaties grotendeels worden behaald. Bij enkele activiteiten treedt vertraging op, soms door externe oorzaken maar mede ook door personele capaciteit. Dit speelt met name in de programma’s Voldoende Water en Waterketen en in de nadere uitwerking van de bestuurlijke thema’s. In het MJP 2017-2020 neemt het college hiervoor extra – flexibele - personele capaciteit op, wat binnen het personele budget valt, zowel in 2016 als volgende jaren.

I. Financiën

Exploitatieprognose

Hoewel sprake is van meerdere bijstellingen verwacht Rijnland per saldo binnen de exploitatiebegroting te blijven. Meevallers doen zich voor bij de:

 • rentelasten, vanwege de aanhoudende dalende kapitaalmarktrente (€ 1,2 mln),
 • opbrengsten uit opstalrechten (€ 0,5 mln),
 • belastingsamenwerkingsverband BSGR, met name via het positieve jaarresultaat
  (€ 0,5 mln),
 • diverse kleinere posten (€ 0,3 mln).

Tegenvallers doen zich voor bij:

 • meer projecten gereed dan begroot. Hiervan belopen de kapitaallasten € 1,8 mln.
 • lagere belastingopbrengsten (€ 0,7 mln).

Meer informatie is in hoofdstuk 4 terug te vinden en in hoofdstuk 3 per programma.

Investeringsprognoses

Rijnland verwacht over 2016 € 115 mln in te zetten aan investeringsuitgaven, oftewel 97% van de in begroting 2016 opgenomen investeringsramingen.

II. Actualiteiten en bijzondere gebeurtenissen

Begin april heeft de gemeente Alphen het herstel van de Julianabrug in gang gezet. Eind mei is de nieuwe brug gereed.
 

Eerste fase terugplaatsing brugdelen Julianabrug

Eerste fase terugplaatsing brugdelen Julianabrug

 

Informatiebeveiliging blijft een actueel thema. Zo had Rijnland het eerste kwartaal korte tijd te maken met ransomware. Om het virus en de geïnfecteerde bestanden te verwijderen was gedurende een dagdeel het netwerk offline.
Los hiervan was in het eerste kwartaal sprake van een brandje toen het noodaggregaat vanwege afwijkingen in de stroomvoorziening moest worden geactiveerd. Ook dit was mede door opgedane ervaringen in calamiteitenoefeningen binnen enkele uren verholpen.

III. De programma’s van Rijnland

1. Programma Veiligheid

De activiteiten binnen het programma Waterveiligheid verlopen volgens planning. De verbetering van 5 km regionale keringen is momenteel in uitvoering. Andere projecten zijn in voorbereiding en starten later dit jaar met de uitvoering. Dat geldt ook voor de verbetering van de IJsseldijk bij Gouda.

2. Programma Voldoende Water

Het bestuursprogramma Voldoende Water ligt goed op schema. De uitvoering van de grote programma’s (baggeren, watergebiedsplannen, gemaalrenovaties) loopt conform begroting.

 

Kadeverbetering bij Molenviergang, Aarlanderveen

Kadeverbetering bij Molenviergang, Aarlanderveen

Van de top 10 van begrotingsaandachtspunten loopt alleen de evaluatie van het baggerbeleid enige vertraging op, omdat de scope is uitgebreid met het totale onderhoud aan watergangen. Er zijn een paar aandachtspunten buiten de top 10. We hebben een aanbestedingstegenvaller bij boezemgemaal Spaarndam, leidend tot een aanvullend krediet van € 1,6 mln. Bij baggerwerk in de Haarlemmermeerpolder is per abuis met PFOS verontreinigde bagger verwijderd en naar andere locaties gebracht. Een update volgt via de oplegnotitie of waar mogelijk eerder. De uitgaven in de jaren (niet de totale raming) van de beide piekbergingen is gewijzigd o.a. door vertraging in de grondaankopen. Er treedt enige vertraging op in de reguliere baggerclusters, zonder dat dit de einddoelen negatief beïnvloedt. Ter bestrijding van verdere grondwaterproblemen in Noordwijk leggen Rijnland en de gemeente een drainage aan.

 

Opgeleverde waterberging Spoelwijk te Boskoop

Opgeleverde waterberging Spoelwijk te Boskoop

3. Programma Schoon en Gezond Water

Het grootse deel van dit programma ligt goed op schema. Binnen de top 10 zijn drie punten tijdelijk vertraagd, maar al deze punten starten we dit jaar alsnog op. Het gaat om het aanwijzen van de inspiratiepolders (in het kader van de doelen overig water), het (stimuleren van) ecologisch(er) beheer en onderhoud door derden, en het KRW-project De Wilck. Op het gebied van zwemwater zijn we in goed overleg met de gemeente en het recreatieschap over het alsnog oplossen van knelpunten op een tweetal locaties in Spaarnwoude; omdat de oorzaak vooral ligt in achterstallig onderhoud van het recreatieschap hebben we deze locaties vorig jaar niet op orde kunnen brengen. De aanpak van blauwalgen komt na de zomer naar de VV.

4. Programma Waterketen

De werkzaamheden voor het programma Waterketen lopen voor een belangrijk deel goed. De meeste vervangingsinvesteringen lopen conform planning. Enkele projecten zijn licht vertraagd (procesautomatisering en renovatie awzi Leiden ZW). Inspecties voor een beter beeld van de onderhoudstoestand lopen conform planning. Assetmanagement wordt steeds meer geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoeringprocessen en denkwijzen.
De technische maatregelen op het gebied van de gasveiligheid (ATEX) zijn vrijwel geheel afgerond. Het verkrijgen van de officiële goedkeuring per installatie kost meer tijd dan gedacht. Er is veel aandacht besteed aan de bewustwording van veiligheid (audits, veiligheidsfilmpjes, bedrijfshulpverleningstrainingen).
Het samenwerkingsproces in de vier sub-regio’s binnen de regio Rijnland verloopt goed. Medio 2016 zal één gemeenschappelijke samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend door de gemeenten, de drinkwaterbedrijven en Rijnland. In twee regio’s komt gezamenlijke planvorming van de grond in de vorm van een integraal (afval)waterketenplan. Begin 2016 is de bewustwordingsactie “niet in het riool” gestart in de sub-regio Leiden, daarin specifiek aandacht voor onder meer vet rest en geneesmiddelen(afval).

 

Afbeelding bij campagne voor o.a. geen medicijnresten in riool

Afbeelding bij campagne voor o.a. geen medicijnresten in riool

 

Eind 2015 is gestart met het bestuurlijke proces gericht op het, zo mogelijk in 2016, maken van een keuze of het bepalen van een richting voor de toekomstige organisatie van het zuiveringsbeheer. In het eerste kwartaal 2016 is een VV klankbordgroep ingesteld en is een inventariserende ronde langs de fracties geweest.
Op een aantal awzi’s staat onderzoek gepland naar innovatieve technieken (o.a. stikstofverwijdering met Demon EssDe, slibontwatering zonder chemicaliën, zeven van slib). Daarnaast zijn we betrokken bij diverse Stowa-onderzoeken naar “emissiereductie micro-verontreinigingen (o.a. geneesmiddelen)”.

5. Programma Bestuur, organisatie en dienstverlening (BOD)

Het programma BOD ligt voor een belangrijk deel goed op schema. De uitvoering van de top 10 van begrotingsaandachtspunten loopt op de meeste punten conform planning. De VV heeft de koers bepaald in het nieuwe Waterbeheerplan (WBP5), en in de stippen op de vijf bestuurlijke thema's Participatie, Deregulering, Dienstverlening, Innovatie en Duurzaamheid.
We zetten flink in op de omgevingsgerichtheid van onze organisatie. Het toewijzen van een relatiebeheerder aan iedere gemeente is echter nog niet volledig gerealiseerd, de verwachting is dat dit later in 2016 wel het geval zal zijn.
Daarnaast hebben we stappen gemaakt in de uitvoering van het OrganisatieVerbeterPlan (OVP). Zo besteedt elke leidinggevende in zijn/haar team aandacht aan het vertalen van de doelen uit het OVP naar de individuele medewerkers. Daarnaast loopt er een intensief traject om de projectbeheersing verder te verbeteren.
H@RM en Prosa zijn conform planning opgeleverd en de organisatie werkt er hard aan om de nieuwe systemen zo effectief mogelijk te in te zetten. In het project Informatiebeveiliging is er sprake van een vertraging.
Vaststelling door de VV van de duurzame energiestrategie is later dan gepland, waardoor in 2016 nog niet gestart kan worden met de uitvoering van de maatregelen uit het Energie Efficiency Plan. Verder heeft Rijnland het eerste kwartaal drie maatregelen beloond met een bijdrage uit het vorig jaar opgerichte innovatiefonds.

IV. Risico’s en toetsing

Mede door de voorgestelde verschuivingen in de begroting en ondanks meerdere aanvullende kredieten – waarvan de financiële consequenties overigens na 2016 plaatsvinden – is de exploitatiebegroting na deze burap voldoende robuust om de eventuele consequenties van de ‘restrisico’s te dekken. Het betreft onder meer kans op extra correctief onderhoud, eventuele meerkosten vanwege piekbuien of andere externe factoren.
De aanvullende kredieten, die tegelijkertijd met de burap worden behandeld zijn:

 • Kadeverbetering Gouwe Zaans Rietveld (niet volledig begroot);
 • Boezemgemaal Spaarndam (niet volledig begroot);
 • Aanleg drainage Noordwijk voor grondwateroverlastbestrijding (niet begroot);
 • Scopewijzigingen besturingssysteem boezembeheer Bosbo (niet volledig begroot);
 • Blue Energy Centrale: betreft een extra krediet van € 80.000 dat volledig wordt “terugbetaald” via derden.