Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is op 4 juli 2018 door de verenigde vergadering vastgesteld. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden concludeert dat de in de programmabegroting 2017 gestelde doelstellingen en prestaties overwegend zijn behaald. Dit is alleszins een noemenswaardige prestatie, gezien het grote beslag dat is gelegd op de inzet en vaardigheden van de medewerkers. Gedurende het jaar heeft het college bijstellingen in de bestuursrapportages gemeld en zijn deze door de verenigde vergadering geaccordeerd.

Het DT heeft in 2017 diverse maatregelen geïnitieerd om de duidelijkheid en resultaatgerichtheid te versterken. De genomen maatregelen betreffen onder meer de programmasturing via resultaatmanagers en het in lijn brengen van taken en verantwoordelijkheden met bevoegdheden. Een gevolg hiervan was dat hierdoor soms sprake was van een onderbesteding van budgetten, zoals onderzoeks- en advieskosten en onderhoud aan gebouwen. Noemenswaardig is ook dat de conjunctuur mee heeft gezeten, waardoor conservatief begrote baten substantieel hoger uitvielen.

Het programmajaarverslag 2017 is opgesteld en door de accountant gecontroleerd. De accountant heeft de controle van het programmajaarverslag 2017 afgesloten met een volledig goedkeurende verklaring op gebied van getrouwheid en rechtmatigheid.

Meer lezen? 

Het Programmajaarverslag 2017 is rechtsboven op deze pagina te downloaden.