Meerjarenperspectief 2019-2022 (MJP)

De VV (Verenigde Vergadering) heeft op 4 juli 2018 het Meerjarenperspectief 2019-2022 (MJP) vastgesteld. In het MJP geven we een doorkijk wat Rijnland de komende vier jaren gaat doen, met de daarbij behorende kosten en wat dat betekent voor de waterschapsbelasting. Het MJP 2019-2022 maakt deel uit van de planning- en controlcyclus en vormt het kader voor de later dit jaar vast te stellen Programmabegroting 2019.

Waardevol Water

Rijnland heeft in 2016 het Waterbeheerplan 2016-2021 „Waardevol Water" vastgesteld, met daarin de ambities voor het samen werken aan droge voeten en schoon water. Daarbij hebben we in de afgelopen jaren goede voortgang geboekt in met name de programma's Waterveiligheid en Voldoende water, zo blijkt uit de Effect- en middelenmonitor 2017.

Schoon en gezond water

Uit de Effect- en middelenmonitor komt eveneens naar voren dat het nodig is om nu meer prioriteit te gaan geven aan de programma's Schoon en gezond water en Waterketen. Dit om de waterkwaliteit en de zuiveringsresultaten verder te verbeteren, evenals de onderhoudsstaat van de assets. De VV heeft in het WBP5 naast de te realiseren doelen heldere financiële kaders gesteld voor de maximale lastendrukstijging (max. 2% per jaar) en de schuldenpositie (max. 300% in 2026).

driehoek.jpg

Midden-scenario

Het college heeft geworsteld met de vraag hoe de reguliere en nieuwe opgaven en de externe ontwikkelingen samenhangen met de financiële kaders. De conclusie: het schuurt binnen de driehoek. Het college is daarom op zoek gegaan naar een mix van betaalbare en haalbare resultaten. Het college heeft diverse scenario’s verkend en tegen elkaar afgewogen. Het kwam daarbij uit op een compromis dat zoveel mogelijk past binnen de driehoek: een Middenscenario ten opzichte van een minimaal „Nul"- scenario en een „we doen alles" Max-scenario.

Bij het Midden-scenario pakken we geleidelijk al zoveel mogelijk op van de nieuwe opgaven voor energieneutraliteit, waterkwaliteit en klimaatverandering. De intenties houden we overeind, echter met het risico dat we niet alle ambities op de streefdatum realiseren. We brengen de basis verder op orde, waarbij we zoveel mogelijk voorkomen dat we nieuwe achterstanden oplopen en we maken een getemporiseerde omslag naar risico-gestuurd preventief onderhoud. In dit scenario verbeteren we de schuldenpositie en is er beperkte personele versterking voor basis op orde en autonome ontwikkelingen. Het college heeft dit scenario laten uitwerken tot het voorliggende MJP.

Alles afwegende beoordeelt het college het Midden-scenario als een afgewogen mix van keuzes tussen ambities, personele capaciteit en financiële kaders. We zetten ons in om zoveel mogelijk doelen te bereiken binnen de beschikbare middelen en capaciteit, maar het Midden-scenario houdt ook in dat we niet alles kunnen doen. Bij de begroting 2019 (en volgende begrotingen en MJP's) wegen we specifieker af wat precies we wel en niet realiseren.

Meer lezen?

Het MJP 2019-2022 is onderaan deze pagina te downloaden.