Samenvatting MJP 2017 - 2020

Samenvatting MJP 2017 - 2020

Het Meerjarenperspectief (hierna: MJP) geeft een doorkijk wat Rijnland de komende jaren gaat doen, met de daarbij behorende kosten en wat dat betekent voor de waterschapsbelasting. Het MJP maakt deel uit van de Planning- en Control cyclus en vormt het kader voor de later dit jaar vast te stellen Programmabegroting.

Het MJP 2017-2020 beschrijft de uitwerking van de doelen uit het Waterbeheerplan 5 (WBP5) voor de komende jaren, inclusief gevolgen voor de lasten. Het MJP vormt het kader voor de later dit jaar vast te stellen Programmabegroting 2017.

We werken samen

Rijnland opereert in een complex gebied met een grote verscheidenheid aan belangen, en druk op de ruimtelijke ordening en het watersysteem. Wij werken daarbij veel meer dan vroeger “van buiten naar binnen”. We gaan in gesprek met inwoners, bedrijven en andere betrokken partijen en werken samen. Dat “van buiten naar binnen werken” is één van de manieren waarop wij onze doelen willen realiseren. Die “hoe-vraag” hebben wij samengevat in vijf bestuurlijke thema’s in ons coalitieakkoord 2015: duurzaamheid, innovatie, participatie, deregulering en dienstverlening. Hoofdstuk 6 gaat hier nader op in.

Wat gaan we doen?

De hoofdstukken 2 t/m 5 geven de concrete resultaten in de MJP-periode. Het gaat onder andere om:

  • Programma Waterveiligheid: versterken IJsseldijk Gouda en op orde brengen van ca 15-20 km regionale keringen per jaar.
  • Programma Voldoende Water: afronden renovatie Boezemgemaal Spaarndam, aanleg piekberging Nieuwe Driemanspolder en herzien van het baggerbeleid.
  • Programma Schoon en Gezond Water: vaststellen van de doelen voor overig water in combinatie met een ecologischer beheer door derden en de afronding van maatregelen voor Kaderrichtlijn Water 1.
  • Programma Waterketen: intensivering van het onderhoud aan de zuiveringen in combinatie met het sluiten van vijf zuiveringen, vervanging van de proces-automatisering en het vaststellen en uitvoeren van het Energie Efficiency Plan.

Impressie van aan te leggen piekberging Nieuwe Driemanspolder

Impressie van aan te leggen piekberging Nieuwe Driemanspolder

Binnen financiële kaders

Het voorliggende MJP geeft daarmee invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en het WBP5, passend past binnen de door de VV vastgestelde financiële kaders, te weten:

  • een lastendrukstijging in 2017 van maximaal 4,8% en daarna maximaal 2%;
  • reductie van de schuldenlast naar maximaal 300% van belastingopbrengst in 2023.

Impressie van te renoveren awzi Velsen, obv innovatieve techniekenobv innovatieve technieken

We blijven in ontwikkeling

De organisatie is voortdurend in ontwikkeling om bovenstaande doelen zo efficiënt mogelijk te realiseren. Zo werken wij aan een strategische personeelsplanning, gaan we verder met het implementeren van assetmanagement en werken wij aan verdere verbetering van het integraal projectmanagement, incl. risicomanagement en projectbeheersing. Op deze manier werken we samen aan water

De volledige publicatie ‘Meerjarenperspectief 2017-2020’ is te downloaden rechtsboven op deze pagina.