Wat is het Meerjarenperspectief (MJP)?

Het Meerjarenperspectief (hierna: MJP) geeft een doorkijk wat Rijnland de komende jaren gaat doen, met de daarbij behorende kosten en wat dat betekent voor de waterschapsbelasting. Het MJP maakt deel uit van de Planning- en Control cyclus en vormt het kader voor de later dit jaar vast te stellen Programmabegroting.

Het MJP is de aftrap van het ‘begrotingsseizoen’. Het beschrijft per programma de uitwerking van de doelen en afspraken uit het  Waterbeheerplan (WBP) voor de komende jaren, inclusief de gevolgen voor de lasten. Kortom:

Naast het WBP5 zijn de Effectmonitor en de Jaarrekening input voor het MJP. Met de vaststelling geeft de VV aan het college de beleidsmatige en financiële kaders mee voor de uitwerking van de komende begroting. Het MJP heeft betrekking op ten minste vier jaar en wordt elk jaar opnieuw opgesteld.