Samenvatting begroting 2016

Exploitaitebegroting 2016 per programma

Exploitaitebegroting 2016 per programma

In 2016 werden vanwege de waterschapsverkiezingen de programmabegroting en het MJP gecombineerd tot één boekje. Dit ‘uitvoeringsprogramma Samen werken aan water 2016-2019’ kent als rode draad participatie en samenwerken met de omgeving, uitgaande van een duurzaam financieel beleid, dat wil zeggen dat de lastendrukstijging op termijn de inflatie volgt, en dat de schuldenlast beperkt blijft. Voor 2016 is sprake van een lastendrukstijging van 4,8%.

Het uitvoeringsprogramma 2016-2019 beschrijft wat Rijnland de komende vier jaar gaat doen om invulling te geven aan het Ontwerp Waterbeheerplan 5, en aan het Coalitieakkoord “Samen werken aan water” dat weer de basis was voor het waterbeheerplan. Het bevat een doorkijk voor de periode 2016-2019 (het Meerjarenperspectief) en een gedetailleerd programma voor 2016 (Programmabegroting).

I. Samenwerking, participatie en vernieuwend besturen

In het beheersgebied van Rijnland kan waterbeheer niet los gezien worden van andere maatschappelijke opgaven. Door inwoners, andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te laten participeren in projecten kan de creativiteit en de oplossingskracht van de omgeving benut worden. En zo kunnen we water verbinden met andere maatschappelijke opgaven. Ook in de bestuurlijke besluitvorming betrekken we de omgeving door een aparte beeldvormingsfase in te voeren. Participatie en samenwerken met de omgeving zijn een rode draad in dit uitvoeringsprogramma.

samen werken aan water

II. Duurzaam financieel beleid

Wij staan voor duurzaam financieel beleid. Dat wil zeggen dat de tariefsontwikkeling op termijn de inflatie volgt, en dat de schuldenlast beperkt blijft. Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat dit gelukt is. De verwachte lastenontwikkeling voor de komende vier jaar is een stijging van 4,8% in 2016, nogmaals 4,8% in 2017, 2% in 2018 en 2% in 2019. Dat betekent dat de lastenontwikkeling vanaf 2018 ongeveer op inflatieniveau ligt. Voor huishoudens betekent dit in 2016 een stijging van de lasten van ca. 5 – 17 euro. De stijging in 2016 en 2017 komt door het wegwerken van achterstanden in het onderhoud. De waterschapslasten in Rijnland liggen nog steeds lager dan in vergelijkbare waterschappen in West-Nederland.

Het financiele speelveld

Voorbeelden van de lastenontwikkeling voor een aantal praktijksituaties (in €/jaar). 

Voorbeelden van de lastenontwikkeling voor een aantal praktijksituaties (in €/jaar).

III. Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid is een uitgangspunt voor alles wat Rijnland doet. Duurzaamheid in de zin van een ook op lange termijn houdbaar watersysteem, denk bijvoorbeeld aan klimaatsverandering. Daarnaast zien wij duurzaam waterbeheer als handelen waarbij aandacht is voor de mensen (people), binnen ecologische randvoorwaarden (planet), en met aandacht voor de economische prestaties (profit). Wij zien innovatie als noodzakelijk om de steeds complexere wateropgaven toch voor acceptabele kosten uit te kunnen voeren. Duurzaamheid en innovatie komen terug in al het werk van Rijnland.

IV. Waterveiligheid, voldoende water, schoon water en waterketen

Voor wat betreft de kerntaken van het waterschap – zorgen voor waterveiligheid, zorgen voor voldoende water, zorgen voor schoon oppervlaktewater, en zuiveren van afvalwater- staan de komende vier jaar in het teken van verdere professionalisering en het wegwerken van achterstanden. Voorbeelden van professionalisering zijn: het verder doorvoeren van assetmanagement, het centraal aansturen van de afvalwaterzuiveringen, en het sluiten van kleinere, minder efficiënte zuiveringsinstallaties. Voorbeelden van het wegwerken van achterstanden zijn: een inhaalslag in de regionale keringen, afronding van het op orde brengen van de primaire keringen, het renoveren van poldergemalen en het renoveren van afvalwaterzuiveringen. In de komende vier jaar zal ook een aantal studies worden uitgevoerd die de opgaven (en kosten) voor de periode erna sterk bepalen. Het gaat o.a. om het (opnieuw) toetsen en beoordelen van de primaire waterkeringen, het herzien van het baggerbeleid, het maken van een strategie voor de duurzame verwerking van zuiveringsslib, en het ontwikkelen van waterkwaliteitsbeleid voor de ‘overige wateren’ (wateren die niet onder de KRW vallen). Deze laatste drie zullen in 2016 gereed zijn. Ook zullen we uitvoering geven aan de Deltabeslissing in de vorm van een verbeterde aanvoerroute van zoet water, en aan de Kaderrichtlijn Water in de vorm van het verbeteren van de kwaliteit in een viertal gebieden. We geven invulling aan de meerjarenafspraken energie door onze Energie Efficiency Plannen uit te voeren.

Exploitatiebegroting 2016 per programma

V. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Het belangrijkste besluit dat op het gebied van water governance moet worden genomen is de organisatie van het zuiveringsbeheer, naar verwachting in 2016. Daarnaast zullen twee ondersteunende eenheden met Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard operationeel worden: voor Informatisering & Automatisering, en voor de Financiële Administratie. De eenheid voor Financiële Administratie start in 2016. Belangrijke cultuurveranderingen voor de komende jaren zijn het “van buiten naar binnen werken” en het verbeteren van de projectbeheersing (incl. IPM-rollen). Dit vraagt het nodige van de mensen. Dit wordt ondersteund door het HRM-beleid, waar de nadruk steeds meer komt te liggen op een grotere verantwoordelijkheid bij de medewerkers, zodat zij nog meer regie kunnen voeren over hun eigen carrière. Daarnaast zijn kostenbewustzijn en efficiency een belangrijke doelstelling, ook in verband met het Bestuursakkoord Water. De geplande besparingen lopen op tot circa € 40 mln per jaar, ten opzichte van 2010 (hoofdstuk 7.9).

De volledige publicatie is te downloaden rechts op deze pagina. Bekijk ook de infographic "begroting in beeld".