Wat is een programmabegroting?

De programmabegroting is de vertaling van het meerjarenperspectief naar concrete activiteiten, prestaties, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar, met een voorlopige doorkijk naar ten minste de drie jaren daarna. Zodra de VV de begroting vaststelt, autoriseert ze het college tot het maken van de kosten die noodzakelijk zijn om het beleid te kunnen realiseren. De begroting geeft per programma de planning en de financiële consequenties weer.

De programmabegroting is de vertaling c.q. verdere uitwerking van het MJP naar concrete bedrijfsdoelen en de bijbehorende financiële gevolgen.

De programmabegroting geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Met welke ontwikkelingen krijgt Rijnland in het eerstvolgende jaar te maken?
  2. Wat wil Rijnland bereiken in het eerstvolgende jaar? En wat gaat Rijnland daarvoor doen?
  3. Wat gaat dit kosten in het eerstvolgende jaar?
  4. Wat zijn de belastingtarieven voor het eerstvolgende jaar?

Door de programmabegroting vast te stellen machtigt de VV het college de activiteiten uit te voeren zoals die voor het eerstvolgende jaar zijn gepland en daarvoor de uitgaven te doen zoals deze in de exploitatiebegroting 2015 zijn geraamd. De waterschapswet stelt dat de begroting ieder jaar vóór 1 december door de VV moet zijn vastgesteld. De programmabegroting kent een gedetailleerdere uitwerking “financiële uitvoeringsinformatie” die wordt vastgesteld door D&H.