VOF MeerGrond

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van MeerGrond, be- en verwerking van baggerspecie.

 

I. Kerngegevens 

Naam

VOF MeerGrond, be- en verwerking van baggerspecie

Website

 

Vestigingsplaats

Hoofddorp (locatie Nieuw Vennep)

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma

Jaar van oprichting 1999
Bestuur en evt. toezicht Drie bestuursleden, managementteam bestaande uit 4 leden.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in bestuur en ambtenaar in MT.
Wat levert het Rijnland op als klant?

Bedrijfsvoering is gestaakt. Aanloopfase van het project inrichting van het terrein als onderdeel van Park-21 zodat zo spoedig mogelijk (maar niet eerder dan 2018) opgeleverd kan worden en de grond aan de gemeente Haarlemmermeer kan worden geleverd.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Geen, functie als strategisch baggerdepot voor Rijnland is achterhaald. Nu heeft een verantwoorde ontmanteling en oplevering aan de gemeente conform de afspraken prioriteit.

Algemene doelstelling / business case

Dit was om op een kosteneffectieve manier baggerspecie te verwerken. Oorspronkelijke doelstelling (voorzieningzekerheid) is achterhaald. Nu wordt gestreefd naar een bedrijfseconomisch zo verantwoorde beëindiging van het bedrijf.

Beoogde resultaten voor 2020

Beheer van het terrein zonder incidenten en overlast voor de omgeving. Vaste kosten zoveel mogelijk verder beperken. Druk houden op de gemeente voor totstandkoming van de MER die nodig is voordat de benodigde omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Intussen inzetten op een tijdelijke alternatieve gebruiksmogelijkheid waarmee de vaste kosten gedekt kunnen worden.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

-/- € 0,7 mln (eind 2018)

€ 0,2 mln  (eind 2018)

Rijnlands financieel belang

 Storting participatie € 60.000,-

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee

 

II. Realisatie 2019

Beoogde resultaten 2019

Instandhoudingskosten van de VOF verder terugbrengen tot het absolute minimum. Na afronden van de MER door de gemeente de vereiste vergunningen aanvragen en werkzaamheden tot omvorming van het baggerdepot in een deel van Park21 starten.

Gerealiseerde resultaten 2019

De instandhoudingskosten van de VOF tot het absolute minimum teruggebracht omdat de werkzaamheden als baggerdepot al in 2016 zijn gestaakt. De gemeente heeft de MER voor Park21 nog niet afgerond. MeerGrond kan daardoor niet verder met het aanvragen van vergunningen en het starten van de werkzaamheden voor het omvormen van het baggerdepot in een deel van Park21.