VOF MeerGrond

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van MeerGrond, be- en verwerking van baggerspecie.

I. Kerngegevens

Naam VOF MeerGrond, be- en verwerking van baggerspecie
Vestigingsplaats Hoofddorp
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Jaar van oprichting 1999
Bestuur en evt. toezicht Drie bestuursleden, managementteam bestaande uit 4 leden.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in bestuur en ambtenaar in MT.
Wat levert het Rijnland op als klant? Bedrijfsvoering is gestaakt in 2016. Streven naar oplevering van het terrein als onderdeel van Park-21 op korte termijn zodat de grond aan de gemeente Haarlemmermeer kan worden geleverd.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Geen, functie als strategisch baggerdepot voor Rijnland is achterhaald. Nu heeft een verantwoorde ontmanteling en oplevering aan de gemeente conform de afspraken prioriteit.
Beoogde resultaten voor 2023 Beheer van het terrein zonder incidenten en overlast voor de omgeving. De gemeente Haarlemmermeer stelt begin 2023 de MER en het bestemmingsplan voor Park21 vast en vervolgens een inrichtingsplan voor het terrein. MeerGrond maakt met de gemeente nieuwe afspraken over bestemming van de aanwezige grond en actualisering van de beëindigingsovereenkomst.
Gerealiseerde resultaten 2023 MER en bestemmingsplan zijn vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. MeerGrond is een mediationprocedure gestart met de gemeente. De intentie is om in het 3e kwartaal te komen tot overeenstemming over afwikkeling, overdracht en de kostenverdeling hiervan.
Beoogde resultaten voor 2024 Beheer van het terrein zonder overlast voor de omgeving. Afvoer van niet-toepasbare grond. Voorbereiding van de herbestemming van het terrein in goed overleg met de toekomstige eigenaar, de gemeente Haarlemmermeer en de twee partners in de VOF.
Eigen vermogen (peildatum) -/- € 0,8 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen (peildatum) € 0,2 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Storting participatie € 60.000,-
Wijziging in Rijnlands belang? Nee