Waterbeheerplan

Wat is een waterbeheerplan (WBP)? Elke zes jaar leggen waterschappen het beleid en de aanpak die noodzakelijk zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren, vast in een zogeheten waterbeheerplan. In maart 2016 heeft de VV het vijfde Rijnlandse waterbeheerplan (WBP5) vastgesteld, het plan dat richting geeft aan het waterbeheer in de periode 2016 -2021. Het is in lijn met en in aanvulling op het coalitieakkoord waarin het nieuwe bestuur van Rijnland de koers voor de komende jaren heeft uitgezet. Het WBP is een belangrijk kader voor het jaarlijkse meerjarenperspectief.

Bij de ontwikkeling van het WBP5 is de omgeving nauw betrokken. Hiervoor voerde Rijnland de campagne Denk mee met Rijnland. De opbrengst hiervan heeft ons blij verrast. Bijna alle partijen gaven aan graag met Rijnland aan de slag te willen om het beheergebied nog veiliger en schoner te maken en hebben daarvoor goede ideeën en suggesties aangeleverd, die in het WBP5 zijn verwerkt.

Waar staan we voor?

Wat kunt u lezen in dit waterbeheerplan?

In hoofdstuk 1 is de Rijnlandse ambitie beschreven, inclusief de richtinggevende uitgangspunten voor de planperiode. Wie Rijnland is, welke taken  Rijnland uitvoert en de kaders waarbinnen Rijnland opereert, is beschreven in hoofdstuk 2. Wat we per taak willen bereiken en hoe we dat denken te gaan doen is uitgewerkt in de hoofdstukken 3 tot en met 6: waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water, de waterketen. De financiële consequenties zijn in hoofdstuk 7 weergegeven.

Waterbeheerplan

Graag willen wij u ook wijzen op het online WBP5-magazine op www.rijnland.net/waardevolwater waar de hoofdlijnen uit het WBP5 digitaal en interactief worden gepresenteerd. Meer informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/wbp5