Privacyverklaring rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Rijnland verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens, zoals mailadressen. Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij met zo min mogelijk gegevens het onderzoek kunnen uitvoeren.

Het kan voorkomen wij u om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête of een interview of een groepsgesprek. Ook kan het voorkomen dat wij u toestemming vragen om een (deel) dossier waarin bijzondere persoonsgegevens staan te mogen onderzoeken. De (bijzondere) persoonsgegevens verzamelen wij pas als u daarmee expliciet akkoord bent gegaan. Ook voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet openbaar zullen maken. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw naam en functie opnemen in ons rapport.

Beveiliging

De rekenkamercommissie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking met persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijn

De rekenkamercommissie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld te realiseren.

Bewaartermijn onderzoeken

Daar waar mogelijk anonimiseren wij persoonsgegevens al tijdens het onderzoek en anders kort na publicatie van het onderzoek, maar in ieder geval binnen één jaar na publicatie. In die gevallen waar anonimiseren niet mogelijk is, zullen de persoonsgegevens na publicatie worden gewist.
Op grond van de archiefwet is de rekenkamercommissie verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren.

Delen met anderen

De rekenkamercommissie verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een extern onderzoeksbureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De rekenkamercommissie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

Als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de rekenkamercommissie (zie contactgegevens) om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via onze secretaris: rekenkamercommissie@rijnland.net

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.