Rekenkamercommissie

Nog transparanter en beter besturen

Nog transparanter en beter besturen

Sinds 2007 heeft Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). Het doel van de RKC is om Rijnland (nog) transparanter en beter te besturen. De RKC is daarom onafhankelijk en vrij in haar onderwerpkeuze en daarbij behorende onderzoeken.

Samenwerking

De RKC werkt nauw samen met de RKC's van de andere waterschappen. Dit gebeurt in de Waterkring, het samenwerkingsverband van de rekenkamercommissies en rekeningcommissies bij de waterschappen. De Waterkring maakt onderdeel uit van de NVRR: Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Onderzoeken

De RKC doet jaarlijks enkele onderzoeken naar de effecten van het beleid van Rijnland. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Worden de gestelde doelen daadwerkelijk behaald?
  • Gebeurt dat op een efficiënte manier?
  • En volgens de juiste procedures?

Bedrijfsvoeringszaken vallen in principe buiten het onderzoeksterrein. Rechts op deze pagina kunt u verschillende rapporten van de RKC inzien.

De leden van de RKC

Hans Verdellen (extern voorzitter)

Ik ben 25 jaar actief in het lokale openbaar bestuur, waarbij mijn werkervaring zich concentreert op vraagstukken die betrekking hebben op financiële besturing, bedrijfsvoering, beleidseffectiviteit, veelal in combinatie met een politiek-bestuurlijk karakter. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden voltrekt zich in de ‘wereld’ van de rekenkamers. Daar staan vraagstukken van doelmatigheid en doeltreffendheid centraal en dat is waar mijn professie zit en mijn passie ligt. Beroepsmatig ben ik onderzoeker in het lokale openbaar bestuur. Dat combineer ik met bestuurlijk werk bij meerdere rekenkamers. De waterschapswereld is mij bepaald niet vreemd: ik ben jarenlang werkzaam geweest bij de waterschappen De Dommel (stroomgebiedsmanager, hoofd Concernstaf) en bij Aa en Maas (concerncontroller bij rechtsvoorganger De Aa). Daar heb ik de bedrijfsvoering van waterschappen goed leren kennen en ook met de spreekwoordelijke laarzen in de modder van het primaire proces gestaan, veelal op het snijvlak van organisatie en bestuur. Mijn belangrijkste drijfveer en motivatie voor dit lidmaatschap is de ondersteuning van het ‘hoogste goed’ als het om waterschapsbestuur gaat: de versterking van de rol van het algemeen bestuur. Sterke betrokkenheid met lokale watervraagstukken vanuit een onafhankelijke positie, een oprecht mooie combinatie.

Oscar Gennissen (extern lid)

Ik ben ondernemer die jurist van oorsprong is en ruime ervaring heeft op gebied van (organisatie) onderzoek en – advies. Ik heb de rekenkamercommissie van Rijnland reeds eerder ‘bevolkt’ maar toen in de hoedanigheid van intern lid. Dat betekent ook dat ik een periode heb gefungeerd als algemeen bestuurder van Rijnland. In die periode heb ik ervaren hoe nuttig en veelzijdig het werk van de rekenkamercommissie kan zijn en ik hoop daar een goede bijdrage aan te leveren.

Stijn Reinhard (extern lid)

In mijn werk als watereconoom bij Wageningen Economic Research (voorheen Landbouw Economisch Instituut) in Den Haag, koppel ik hydrologische en economische kennis aan elkaar en verbind ik beide werelden. In opdracht van ministeries, heb ik economische aspecten van waterbeheer op bedrijfs- en nationaalniveau onderzocht. Voor het deelprogramma zoetwater van het Nationaal Deltaprogramma heb ik onderzoeksprojecten begeleid. De rekenkamercommissie is voor mij interessant omdat ik via mijn onderzoeksprojecten de vraagstukken van waterschappen ken, en het een uitdaging vind daar vanuit het hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage aan te leveren.

Allie Blijleven (intern lid)

DGA van een middelgroot aannemersbedrijf Vink+Veenman te Nieuwkoop. Lid van het AB van de fractie A&B. Interesse naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het DB gevoerde beleid. De rekenkamercommissie kan onafhankelijk onderwerpen onderzoeken en daarnaar onderzoek doen, al dan niet op verzoek van AB of DB. 

Niek van der Plas (intern lid)

Lid van het AB van de fractie CU/SGP. Verbeteringen in organisaties aanbrengen boeit mij en geeft mij energie. Toen ik voor de RKC gevraagd ben hoefde ik niet lang na te denken om ja te zeggen. In het bedrijf waar ik werk onderzoek ik landelijk het terugdringen van faalkosten. Ook ben ik ‘greenbelt  lean six sigma’, dat is een wereldwijd bewezen methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Ik heb er zin in om aan de eventuele verbetering van mijn hoogheemraadschap van Rijnland mee te werken.

Ambtelijk secretaris

Kees van Rietschoten is ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie. Hij is werkzaam bij de afdeling Staf, Bestuur en Directie.

Telefoon: 06 5515 4115

Mail: krietschoten@rijnland.net

Hoe gaat een rekenkameronderzoek in zijn werk?

De RKC heeft een onderzoeksprotocol dat u rechts op deze pagina kunt downloaden. Dit protocol is voor de meeste vijf waterschappen hetzelfde. Een deel van de onderzoeken van de RKC wordt door Kees van Rietschoten (secretaris RKC) uitgevoerd en een deel wordt uitbesteed aan externe, gespecialiseerde, bureaus.

Meer informatie

Meer informatie over de RKC kunt u vinden In de Verordening Rekenkamercommissie van Rijnland en het Reglement van orde rechts op deze pagina. Ook treft u daar de meest recente jaarverslagen en jaarplannen.

Contact

Heeft u vragen over de Rekenkamercommissie? Neem contact op met de secretaris van de RKC via telefoonnummer (071) 306 30 63.