logo rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Sinds 2007 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). De RKC onderzoekt de activiteiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De RKC bevordert de transparantie van het bestuur en levert een bijdrage aan de publieke verantwoording. Door meer inzicht te geven in de prestaties van het waterschap en als het nodig is aanbevelingen te doen voor de toekomst versterkt de RKC de positie van de Verenigde Vergadering. Verbeter- en leereffecten staan daarbij centraal.

Samenstelling

De huidige RKC is op 13 mei 2020 geïnstalleerd en bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden. Zij worden vanuit Rijnland bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Patrick Pieters
(voorzitter)                        

Senior contractmanager bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie van het Waterschap Brabantse Delta. Geboren en getogen in Middelburg; Woonachtig in Rosmalen. 

Patrick Pieters

Claudine Garama (lid)

Secretaris van de rekenkamercommissie Ridderkerk en de Delftse Rekenkamer; directeur-eigenaar van Yetso (Your Editor, Translator, Secretary and Organizer). Geboren en getogen in Ridderkerk; woonachtig in Gouda.

Claudine Garama

Jan Bots (lid)

Emeritus hoogleraar Controlling bij Universiteit Nyenrode; begeleider van onderzoek door deeltijdstudenten van Nyenrode; externe voorzitter van de Quality Assurance Committee van de Vereniging van Registercontrollers (VRC); penningmeester Historische Vereniging Oud-Utrecht en penningmeester Stichting Steunfonds Oud-Utrecht; geboren en getogen in Leiden; woonachtig in Utrecht.

Jan Bots

Anneke van der Meij
(ambtelijk secretaris)

Werkzaam bij het hoogheemraadschap van Rijnland in de functie van kwaliteitsmanager projecten. Maar ook actief als coördinator meldingen en incidenten buiten kantoor tijd, in de Rijnlandse projectgroep voor ketens en processen,  èn ambtelijk ondersteuner van de rekenkamercommissie van Rijnland. Geboren en getogen in Gorssel; woonachtig in Leiden. 

Anneke van der Meij

Werkwijze

De RKC is onafhankelijk in haar keuzes, prioriteitstelling en oordelen en doet gericht onderzoek. De belangrijkste vragen daarbij hebben betrekking op:

  1. doeltreffendheid: behaalt Rijnland de doelstellingen en beoogde effecten?
  2. doelmatigheid: levert Rijnland de prestaties met een juiste inzet van middelen?
  3. rechtmatigheid: handelt Rijnland conform de geldende wet- en regelgeving?

De onderzoeken, adviezen en aanbevelingen van de RKC zijn praktisch toepasbaar en staan in het teken van leren en verbeteren.

De werkwijze en afspraken zijn vastgelegd in:

Lopende onderzoeken

Op dit moment voert Bureau 7TIEN een onderzoek uit naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het klimaatmitigatie en -adaptatiebeleid van Rijnland. Hieronder een link naar het onderzoeksvoorstel.

Afgeronde onderzoeken

In bijgaande lijst een overzicht van onderzoeken die de RKC de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. De meest recente onderzoeksrapporten kunt u onderaan deze pagina downloaden. Andere rapporten kunt opvragen via rekenkamercommissie@rijnland.net.

Afgesloten onderzoeken
2022 2021 2018 2017
Klimaatmitigatie en -adaptatie Kaderrichtlijn Water (KRW) Stand van zaken op het gebied van duurzaamheid Informatieveiligheid en privacybescherming
Energietransitie Beleid en uitvoering assetmanagement Informatiepositie verenigde vergadering bij jaarstukken

Jaarplan en Jaarverslag

Elk jaar kijkt de RKC vooruit en bepaalt wat zij in het jaar daarop wil gaan uitvoeren. Deze plannen komen in het jaarplan. Maar ook verschijnt er elk jaar een jaarverslag met een terugblik naar het afgelopen jaar. Het jaarplan en het jaarverslag kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Contact

Heeft u een vraag, of wilt u een suggestie aandragen voor een te onderzoeken onderwerp, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie, Anneke van der Meij. Dit kan via e-mail: rekenkamercommissie@rijnland.net.

Meer informatie