rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Sinds 2007 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). De RKC onderzoekt de activiteiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De RKC bevordert de transparantie van het bestuur en levert een bijdrage aan de publieke verantwoording. Door meer inzicht te geven in de prestaties van het waterschap en als het nodig is aanbevelingen te doen voor de toekomst versterkt de RKC de positie van de Verenigde Vergadering. Verbeter- en leereffecten staan daarbij centraal.

Taken van de rekenkamercommissie

De RKC is onafhankelijk in haar keuzes, prioriteitstelling en oordelen en doet gericht onderzoek. De belangrijkste vragen daarbij hebben betrekking op:

  1. doeltreffendheid: behaalt Rijnland de doelstellingen en beoogde effecten?
  2. doelmatigheid: levert Rijnland de prestaties met een juiste inzet van middelen?
  3. rechtmatigheid: handelt Rijnland conform de geldende wet- en regelgeving?

De onderzoeken, adviezen en aanbevelingen van de RKC zijn praktisch toepasbaar en staan in het teken van leren en verbeteren.

Samenstelling

De huidige RKC is geïnstalleerd op 13 mei 2020 en bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden. Zij worden vanuit Rijnland bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 

Patrick Pieters

Patrick Pieters (voorzitter)                        

Senior contractmanager bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie van het Waterschap Brabantse Delta. Geboren en getogen in Middelburg; Woonachtig in Rosmalen. 

Claudine Garama

Claudine Garama (lid)

Secretaris van de rekenkamercommissies Ridderkerk en Schiedam-Vlaardingen en van de Delftse Rekenkamer; directeur-eigenaar van Yetso (Your Editor, Translator, Secretary and Organizer). Geboren en getogen in Ridderkerk; woonachtig in Gouda. 

Jan Bots

Jan Bots (lid)

Emeritus hoogleraar Controlling bij Universiteit Nyenrode; begeleider van onderzoek door deeltijdstudenten van Nyenrode; externe voorzitter van de Quality Assurance Committee van de Vereniging van Registercontrollers (VRC); penningmeester Historische Vereniging Oud-Utrecht en penningmeester Stichting Steunfonds Oud-Utrecht; geboren en getogen in Leiden; woonachtig in Utrecht.

Anneke van der Meij

Anneke van der Meij (ambtelijk secretaris)

Werkzaam bij het hoogheemraadschap van Rijnland in de functie van kwaliteitsmanager projecten. Maar ook actief als coördinator meldingen en incidenten buiten kantoor tijd, in de Rijnlandse projectgroep voor ketens en processen,  èn ambtelijk ondersteuner van de rekenkamercommissie van Rijnland. Geboren en getogen in Gorssel; woonachtig in Leiden. 

Samenwerking met andere waterschappen

De RKC van Rijnland werkt ook samen met de RKC's van de andere waterschappen. Dit gebeurt in de Waterkring, het samenwerkingsverband van de rekenkamercommissies en rekeningcommissies bij de waterschappen. De Waterkring maakt onderdeel uit van de NVRR: Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Suggesties voor onderzoek

Natuurlijk heeft de rekenkamercommissie haar eigen ideeën over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Maar de commissie wil ook rekening houden met suggesties van de Verenigde Vergadering, belangengroeperingen en inwoners. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamercommissie alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria zoals die zijn vastgelegd in het position paper. In het jaarplan geeft de rekenkamercommissie aan welke onderzoeken zij wil gaan uitvoeren.

Lopende onderzoeken

Op dit moment zijn er twee onderzoeken in uitvoering, zie de downloads in de rechterbalk:

  • Onderzoek naar Kaderrichtlijn Water (KRW),
  • Onderzoek naar de Energietransitie. Onder het kopje ‘lopende onderzoeken’ staan de onderzoeksvoorstellen.

Contact

Heeft u een vraag, of wilt u een suggestie aandragen voor een te onderzoeken onderwerp , neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie, Anneke van der Meij. Dit kan via e-mail: rekenkamercommissie@rijnland.net.

Meer informatie

Lopende onderzoeken