9. Waterschapheffing, nooit leuk wel nodig

Net bijgekomen van de feestdagen en dan valt die envelop op de mat: de waterschapheffing. Betalen is nooit leuk, maar wel hard nodig. Als portefeuillehouder van Financiën zie ik toe op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, maar dan ben ik er nog niet

Ons waterwerk moet ook toekomstbestendig zijn, zodat generaties na ons kunnen blijven wonen en werken in dit mooie deel van Nederland, dat ook economisch zeer belangrijk is. Hiervoor zoeken we als waterschap de samenwerking op, met burgers, bedrijven en andere overheden. De ultieme uitdaging is de maatschappelijke kosten zo betaalbaar mogelijk houden, door goede afspraken te maken, en deze ook na te leven. Zeker nu we geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering.

Ruimtelijke ordening

Een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille is ruimtelijke ordening. Nu het klimaat zo snel verandert en de Randstad blijft groeien, speelt dit een steeds grotere rol in onze samenwerking. Alleen Zuid-Holland krijgt de komende jaren al 200.000 huizen erbij. Niet alleen moeten gemeenten in deze regio rekening houden met inbreiding en het sparen van natuur- en landbouwgrond, maar ook met de waterhuishouding. Hoe kun je straks voorkomen dat regenwater overlast veroorzaakt en hoe zorg je ervoor dat het riool zijn werk blijft doen? En wat is de beste aanpak, hoeveel moet er geïnvesteerd worden? Allemaal vragen waar ik als bestuurder dagelijks mee te maken heb, en waarover we met elkaar goede afspraken moeten maken. De ervaring leert dat voorkomen beter is dan genezen, wat in de praktijk betekent dat het vooraf investeren in waterbeheer zich dubbel en dwars terugverdient.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Als je kijkt naar onze investeringen dan zijn we hiervoor volledig afhankelijk van de waterschapsbelasting. Het geld dat inwoners aan Rijnland betalen, wil ik daarom zo goed mogelijk besteden aan onze kerntaken: droge voeten en schoon water. Om te zorgen dat er niet teveel verdwijnt naar administratieve rompslomp is de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) opgericht. Dit belastingkantoor verzorgt de heffingen voor Rijnland en tien gemeenten: Gouda, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Katwijk en Wassenaar. Woon je in één van deze gemeenten, dan ontvang je alle lokale heffingen in één aanslag. Dit gemeenschappelijk innen van belasting scheelt ons behoorlijk in de uitvoeringskosten.

Meeste geld naar zuivering

Van al het geld dat we innen, gaat het grootste deel naar het zuiveren van rioolwater, gevolgd door investeringen in gemalen en sluizen. Het versterken van dijken is weliswaar een grote kostenpost, maar deze wordt gezamenlijk betaald met het rijk. Dat het met de prijs/kwaliteitverhouding van waterbeheer wel goed zit, bleek uit het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze concludeerde dat ‘het Nederlandse systeem van waterschappen uitstekend functioneert en tegen lage kosten zijn werk doet’, en zo wil ik dat graag houden.

Reacties

Martijn Otten

Marco, kan jij eens aangeven in hoeverre de heffingen van Rijnland eerlijk zijn verdeeld over de ingezetenen? Het idee is nu dat er geheven wordt obv van WOZ waarde, niet op basis van grondoppervlak of daadwerkelijk gebruik van riool en waterberging. Bewoners betalen het leeuwendeel, boeren en bedrijven blijven buiten schot. Klopt dit, of ligt het toch genuanceerder?

Marco Kastelein

Beste Martijn,
Ter informatie: namens Rijnland ben ik als bestuurder betrokken bij de landelijke Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel (SAB) van de Unie van Waterschappen. Deze stuurgroep buigt zich over de hervorming van ons tariefstelsel, waarbij gekeken wordt naar een zo evenredig mogelijke lastenverdeling.
Voor de inbreng namens Rijnland ga ik te rade bij de Verenigde Vergadering (VV). Op 18 november staat dit onderwerp opnieuw geagendeerd.
Het uiteindelijke standpunt van de VV neemt mijn collega, hoogheemraad Ineke van Steensel, mee naar de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in december. Daar volgt dan het uiteindelijk besluit.
Lang verhaal kort, het onderwerp ligt inderdaad genuanceerd, vandaar dat wij als volledig bestuur een afweging maken.

Reageer

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: