8. Weblog Marco Kastelein:  Stappen maken

8. Weblog Marco Kastelein: Stappen maken

De maanden voor de zomervakantie stonden in het teken van de coalitieonderhandelingen. We hebben met het nieuwe bestuur afgesproken waar we de volgende vier jaar op in gaan zetten.

Dit hebben we beschreven in het coalitieakkoord Water raakt ons. In de komende jaren willen we naast het uitvoeren van onze kerntaken als waterschap het waterbewustzijn onder de inwoners, bedrijven maar ook gemeenten en andere partners vergroten. Water neemt namelijk een steeds grotere rol in bij het toekomstbestendig maken van onze omgeving.

In ons beheergebied zien we twee grote uitdagingen op ons afkomen. Enerzijds de grote woningbouwopgave in toch al een dicht bevolkte gebied en anderszijds klimaatveranderingen, waar we steeds meer de gevolgen van ondervinden. Belangrijk om de nieuw te bouwen woonwijken dan ook zo klimaatbestendig en robuust mogelijk te bouwen. Zo bouwen we samen aan ‘klimaatbestendige wijken van de Toekomst’. Met gemeenten en projectontwikkelaars bespreken we de mogelijkheden om hierbij het watersysteem zo goed mogelijk in te richten. 

Verkenningen in de regio

Een voorbeeld hiervan is het Lincolnpark in Hoofddorp. Hier verkennen we samen met de gemeente de mogelijkheden.  Ook vanuit de Metropoolregio Amsterdam wordt gewerkt aan concepten voor een klimaatbestendige stad. Een van de locaties die daarvoor als pilot gebied wordt voorgesteld is  Hyde Park in gemeente Haarlemmermeer, dus ook binnen het gebied van Rijnland. Hier wordt een oud kantorengebied getransformeerd in een stedelijk woon-werkgebied met 3.800 tot 4.000 woningen, voorzieningen en horeca. Hét moment dus om te kijken hoe we dit gebied zo klimaatbestendig mogelijk kunnen inrichten.

Klimaatbestendige inrichting

Bij die klimaatbestendige inrichting gaat het bijvoorbeeld om de omgang met regenwater, hoe vang je het regenwater op tijdens hoosbuien? Maar ook gaat het om het beperken van de gevolgen van langdurige periodes van droogte en hitte. Natuurlijk speelt ook afvalwater een grote rol. Al deze nieuwe bewoners spoelen bijvoorbeeld hun toiletten door en maken hiermee gebruik van de riolering. We moeten voorafgaand aan de bouw van de woningen nadenken over hoe we daar mee om kunnen gaan; gaan we afvalwaterstromen scheiden? Willen we het afvalwater zuiveren in de installaties die nu soms al tegen hun capaciteit aanlopen of kunnen en willen we meer decentraal gaan zuiveren?

Schiphol daagt ons uit

Die klimaatbestendige inrichting speelt ook bij Schiphol. Schiphol heeft hoge ambities qua klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Hun nieuwe eisen ten aanzien van waterberging gaan verder dan de eisen van Rijnland. Ook doen ze ervaring op met alternatieve manieren van waterberging. Zo gaat Schiphol aan de slag met hergebruik van regenwater voor toiletspoeling. Dus Schiphol daagt ons ook uit om daarin samen op te trekken. Binnenkort is daar een ambtelijk strategisch overleg over, als mogelijke opmaat naar een strategische samenwerkingsagenda.

Vol enthousiasme en energie zijn we de nieuwe coalitieperiode ingestapt. De uitdagingen zijn groot maar ik ben ervan overtuigd dat we met onze partners in de regio flinke stappen kunnen gaan maken de komende vier jaar.

Nog geen reacties

Plaats een reactie