Blog 4: Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen

4. Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen

Er zijn van die momenten dat ik met voldoening terugkijk op alle inspanningen die we hebben verricht. Vooral als ze leiden tot een tastbaar resultaat. Dat mocht ik eind maart ervaren, toen de Verenigde Vergadering van Rijnland zich akkoord verklaarde met het uitvoeringsprogramma voor KRW 3.

Een Duitse dichteres schreef ooit ‘Ein Leben ohne Träume ist wie ein Garten ohne Blumen’ en zo is het maar net. Uiteindelijk heb ik een droom voor ogen dat ons landschap zo’n goede waterkwaliteit bereikt, dat voldoende planten en dieren ons leven komen verrijken.

Wat is precies KRW?

Voor alle duidelijkheid: KRW staat voor de Kaderrichtlijn Water, het beleid dat Rijnland hanteert om de waterkwaliteit te verbeteren in het eigen werkgebied. In de volgende korte film vertellen vissers, natuurbeschermers en landbouwers wat KRW inhoudt en wat voor invloed dit heeft op hun werk:

youtube link

Wat doet Rijnland aan waterkwaliteit?

Rijnland zorgt ervoor dat plassen, grachten en sloten een goede waterkwaliteit hebben en houden. Dit betekent dat het water niet vervuild is met een te veel aan chemische stoffen, mest en bacteriën. Die opgave is al lastig genoeg, als je bedenkt dat er problemen zijn met overmatige algengroei, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of vissen die hun voortplantingsgebieden niet kunnen bereiken. Daarom voert Rijnland samen met boeren, grondeigenaren, gemeenten, provincies en andere partijen diverse projecten uit. Deze projecten worden vastgelegd en begroot in een uitvoeringsprogramma.

Uitvoeringsprogramma KRW 3

Wanneer we kijken naar het uitvoeringsprogramma KRW 3, dan ben ik blij dat we daadwerkelijk mogen investeren in maar liefst 28 KRW-waterlichamen. De verbeterde waterkwaliteit zullen inwoners uiteindelijk merken. Ook gaat Rijnland een nieuw landbouwportaal inrichten. Met als doel bedrijven te coachen en subsidie te verlenen voor zogeheten “bovenwettelijke” waterkwaliteitsmaatregelen. Ik kom daar straks op terug.

Bovendien gaat Rijnland werken aan vijf inspiratiepolders voor vijf landbouwsectoren. Hiervoor werken we nauw samen met DAW, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer én we verlengen de subsidieregeling voor zogeheten blauwe diensten in de periode 2021-2023.

Wat kunnen bedrijven doen?

Met bovenwettelijke maatregelen wordt bedoeld dat bedrijven niet verplicht zijn om mee te werken aan maatregelen die bijvoorbeeld de uitstoot van vervuilende stoffen verminderen. Dit vraagt om betrokkenheid en extra inspanning van meer partijen, zoals kennisinstituten, overheden en financiële steun vanuit het waterschap. Rijnland heeft al met agrarische sectoren gewerkt aan “best practices” zoals de inzet van ijzerzand bij de bollenteelt. Deze aanpak gaat verontreiniging tegen van het boezemwater. Ook hebben we een begin gemaakt met een inspiratiepolder, de Bollenpolder van de Toekomst . Goed voorbeeld doet goed volgen, hopen wij bij Rijnland. Daarom zullen wij er alles aan doen om bedrijven te stimuleren soortgelijke voorbeelden over te nemen in de eigen bedrijfsvoering.

Wat kunnen wij zelf doen?

Niet alleen bedrijven, maar ook inwoners kunnen werken aan schoner water. Dat kan vrij gemakkelijk. Voorkom bijvoorbeeld het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, ruim hondenpoep op en stop met eendjes voeren. Ook afval hoort natuurlijk niet in het water te belanden. En voor het wassen van de auto kun je beter naar een wasstraat rijden.

Uiteindelijk draait het allemaal hierom: als de waterkwaliteit goed is en planten en dieren voldoende gevarieerd voorkomen, dan is dat goed voor de mens en de natuur. Daar kunnen wij en toekomstige generaties van profiteren, al wandelend, varend, of zwemmend.

Nog geen reacties

Plaats een reactie