Dossiers

Wet open overheid

Op grond van de Wet open overheid (Woo) heb je toegang tot veel informatie over het bestuur van het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Via deze wet wordt overheidsinformatie openbaar, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier krijg je meer inzicht in het overheidshandelen om zo beter deel te kunnen nemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

Actieve en passieve openbaarheid van bestuur

De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij de verplichte actieve openbaarheid van bestuur openbaart de overheid uit eigen beweging bepaalde informatie over beleid en besluitvorming. Vanaf 2023 wordt de actieve openbaarmakingsplicht stapsgewijs ingevoerd.

Woo-verzoek

Daarnaast kunnen inwoners een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Woo-verzoek (passieve openbaarheid van bestuur). De overheid hoeft echter niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de Koning en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de Staat niet schaden of de privacy van personen aantasten.

Woo-verzoek indienen

Woo-verzoeken, bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u digitaal indienen via MijnRijnland.

Per post toesturen is ook mogelijk. Dat kan naar het volgende adres:

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden

Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: “Woo-verzoek”.

Het Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt ontvangen.
  • De informatie die je wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die wij in bezit hebben.
  • Het gaat om informatie over ons beleid. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.

Meer informatie?

Meer informatie over de behandeling van Woo-verzoeken nodig? Neem dan contact op met het Klantcontactteam (071) 306 3535 of via post@rijnland.net.