Dossiers

Wet Openbaarheid van Bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Via deze wet wordt overheidsinformatie openbaar, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

Actieve en passieve openbaarheid van bestuur

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid van bestuur geeft de overheid uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, brochures of mededelingen in een van overheidswege uitgegeven blad, zoals bijvoorbeeld de Staatscourant of het Waterschapsblad.

Wob-verzoek

Daarnaast kunnen burgers een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek (passieve openbaarheid van bestuur). De overheid hoeft echter niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de Koning en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten.

Wob-verzoek indienen bij het hoogheemraadschap van Rijnland

Uw Wob-verzoek, bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u het beste schriftelijk indienen. Dit is mogelijk per e-mail via post@rijnland.net.

Het is ook mogelijk om uw Wob-verzoek per post toe te zenden. Het postadres voor Wob-verzoeken bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: “Wob-verzoek”.

Uw Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van het hoogheemraadschap van Rijnland.
  • Het gaat om informatie over het beleid van de organisatie. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met het team Juridisch zaken, via telefoonnummer (071) 306 3842 of via post@rijnland.net.