Uitgelicht

In deze rubriek vindt u een serie artikelen over onderwerpen die betrekking hebben op Rijnlands erfgoed. Deels zijn deze artikelen gepubliceerd in De Rijnlander, het personeelsblad van Rijnland.

Dijken langs het IJ. Te laag of te hoog?

Het idee dat Nederlanders altijd schouder aan schouder stonden om zichzelf en hun buren te beschermen tegen hoogwater is onjuist. Integendeel: soms probeerde men gedaan te krijgen dat andermans dijken laag bleven of verlaagd werden om daardoor zelf minder risico te lopen bij hoge vloeden. Het ging hierbij niet om particulieren, maar om overheden die elkaar dwars zaten. Ook langs het IJ kwam dit voor. Rijnland heeft hier onder geleden, maar probeerde zelf ook ten koste van anderen zijn eigen veiligheid te vergroten.

Veertig jaar geleden: polderconcentratie binnen Rijnland

Op 1 januari 1979 werden de polders binnen het hoogheemraadschap van Rijnland opgeheven als waterschap en samengevoegd tot zes nieuwe waterschappen en twee polderafdelingen van het hoogheemraadschap. Dit was de eerste stap in een proces van concentratie van waterschappen binnen Rijnland, dat 26 jaar later afgerond zou worden door de vorming van één zogenaamd all-in waterschap. Daarmee kwam het waterkwantiteitsbeheer in de boezem en in de polders in één hand. In 1979 was het nog niet zo ver. De concentratie van waterschappen was een gecompliceerd proces en verliep niet zonder weerstand.

Rijnland en zijn lozing op het Noordzeekanaal

In het midden van de 19de eeuw werden twee waterstaatswerken van nationaal belang uitgevoerd met grote gevolgen voor Rijnland: droogmaking van het Haarlemmermeer (1840-1852) en aanleg van het Noordzeekanaal (1865-1876). Door de droogmaking van het Haarlemmermeer werd Rijnlands boezem veel kleiner en moest voor het eerst in de geschiedenis bemaling worden ingezet om die boezem van overtollig water te ontlasten. Ook de aanleg van het Noordzeekanaal had grote consequenties voor de afwatering van Rijnland.

Sluis Rijneveld

Maandag 9 oktober 1950. Over de schutsluis van polder Rijneveld hangt een feestelijk lint. In de loods van firma W. Hoogendoorn & Zonen, nabij de sluis, is om 14.30 een select gezelschap bijeengekomen. De voorzitter van de polder Rijneveld, de heer K. Grootendorst, heet alle genodigden van harte welkom. De oud-voorzitter van de polder, de heer P. den Ouden neemt het woord over en geeft een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van de totstandkoming van de sluis.