Continu-Nereda: samen investeren in een nieuwe zuiveringstechniek

Samen met hoogheemraadschap Delfland investeert Rijnland in de Nereda techniek. Deze zuiveringstechnologie maakt gebruik van snel bezinkende bacteriën. Hierdoor kan de capaciteit van een zuivering vergroot worden zonder uitbreiding.

Sinds maart 2018 is de pilotinstallatie voor op Nereda gebaseerde korrelslibtechnologie op AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn operationeel. In de pilotopstelling worden de procescondities ontwikkeld en getest die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming, het zogenaamde Continu-Nereda proces. Slaagt het onderzoek, dan levert deze techniek een enorme besparing op in ruimte, energie en kosten bij de zuivering van afvalwater. Bij de pilot en het onderzoek werken we samen met hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV. 

Waarin verschilt de Continu-Neredatechniek van de gangbare techniek? 

Bij een gangbare AWZI vindt de biologische zuivering plaatst in beluchtingstanks. Daarin groeien bacteriën in de vorm van kleine vlokken, het zogenaamde actief slib. Dat actief slib ‘eet’ de schadelijke stoffen in het afvalwater op. Sommige bacteriën verbruiken daarbij zuurstof, terwijl andere bacteriën alleen werken als er geen zuurstof is. Daarom moet het actief slib afwisselend naar zuurstofrijke en zuurstofarme delen van de beluchtingstank worden gepompt. 

Na de biologische reiniging stromen slib en schoon water naar een nabezinktank. Daar dwarrelen de actief slibvlokken langzaam naar de bodem van waar ze weer worden teruggepompt naar de beluchtingstanks om opnieuw hun werk te doen. Het schone water wordt op het oppervlaktewater geloosd. 

Bij het Nereda-proces groeien de bacteriën niet in vlokken, maar in compacte korrels waardoor ze veel sneller bezinken en je geen aparte nabezinktank nodig hebt. Naast de goede bezinking van het Nereda-korrelslib vinden alle biologische zuiveringsprocessen tegelijkertijd in dezelfde korrel plaats. In de korrel zijn namelijk zuurstofrijke en zuurstofarme zones aanwezig. Hierdoor kunnen bij de Nereda-techniek alle processen in één tank plaatsvinden. 

Bij de Nereda-techniek heb je minder tanks en dus minder ruimte nodig dan bij de gangbare zuiveringstechniek. Ook daalt het energieverbruik omdat je het water niet meer van de ene naar de andere tank hoeft over te pompen. Al met al levert dit een behoorlijke kostenbesparing op. 

Pilot continuzuivering 

Tijdens de pilot bij de AWZI Harnaschpolder onderzoeken we nu of het Nereda-proces ook in een continuzuivering kan worden toegepast: Continu-Nereda. Cruciaal daarbij is het afstemmen van de capaciteit en de effectiviteit van de zuivering in de beluchtingstank. Is de pilot een succes, dan komen er  bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrij. Die kunnen we dan gebruiken om de capaciteit van AWZI’s te vergroten of de kwaliteit van het effluent verder te verbeteren. 

Na afloop van de pilot willen wij graag een full scale test uitvoeren bij onze AWZI in Noordwijk die met zijn twee identieke beluchtingsstraten een ideale testomgeving biedt. Maar zover is het nog niet, eerst de resultaten van de pilot afwachten die naar verwachting in 2020 wordt afgerond.

Bekijk ook de film van Stowa met uitleg Nereda-techniek: