De Bollenpolder van de Toekomst

Concurrerende claims leggen beslag op het schaarse land in onze bollenpolders. Bollentelers willen het land gebruiken voor hun teelt, bewoners en toeristen willen er recreëren en ook natuur en milieu hebben de ruimte nodig. Het voortbestaan van de bollenstreek met haar karakteristieke landschap is niet vanzelfsprekend.

Het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap vraagt daarom om een integrale benadering van de economische robuustheid, de beleefbaarheid van het landschap en de duurzaamheid van de teelt. Om die integrale benadering mogelijk te maken, heeft een breed samenwerkingsverband van publieke en private partijen in augustus 2018 het voorstel voor een Regiodeal ‘Toekomstbestendig Bollenlandschap’ gepresenteerd.  

Het samenwerkingsverband bestaat naast Rijnland uit de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. De samenwerking maakt dat het geheel meer is dan de som der delen. 

De Regiodeal 

Met de aanvraag voor deze Regiodeal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een bedrag gemoeid van 22,5 miljoen euro. In totaal zit er 200 miljoen euro in de ‘Regiodeal-pot’ die gelijkmatig over Nederland verdeeld wordt. Om in aanmerking te komen voor een subsidie geldt wel de voorwaarde dat een deel van het project wordt gecofinancierd. De bijdrage van Rijnland aan die cofinanciering is 650.000 euro. 

Proeftuin 

De ‘Bollenpolder van de Toekomst’ is een onderdeel van de Regiodeal. Het idee is om samen met de andere partijen in de Hogeveense polder een proeftuin op te zetten waar we gaan experimenteren met herverkaveling, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water en een rijke biodiversiteit.  

Voor Rijnland is het van belang dat de waterkwaliteit op orde is en het juiste waterpeil wordt gehanteerd. Daarnaast werken we aan het terugdringen van agrarische emissies (zoals fosfaten), ecologisch beheer en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Wij zien dit project als een voorbeeldproject dat herhaalbaar is in andere bollenpolders. Daarom willen we er graag onze energie in steken. 

Samen kom je verder 

De samenwerking draagt bij aan verhoging van kennisniveaus en ontwikkeling van innovatieve oplossingen die ook op andere plaatsen ingezet kunnen worden. De kennis die we hierbij opdoen willen we graag delen met andere gebieden in Nederland met een vergelijkbare problematiek. Bijvoorbeeld door (inter-)actieve communicatie over tussen- en eindresultaten, het organiseren van een afsluitend symposium en een landelijke Community of Practice. 

Tenslotte 

Het programma van de ‘Bollenpolder van de Toekomst’ is al begonnen. Ook als het Rijk de aanvraag onder de Regiodeal afwijst, gaan we door.  De contacten die we nu al hebben gelegd zijn dermate hecht dat we zeker gezamenlijk op blijven trekken. 

Bekijk ook: meer over Regiodeals.