Proces Waterbeheerplan 5

De beeldvormings- en de opiniefase van het Waterschapbeheerplan 5 zijn interactief doorlopen. Van buiten naar binnen werken stond centraal. We bedenken niet eerst alles zelf als waterschap, maar zijn eerst bij bewoners, bedrijven en andere overheden gaan ophalen wat zij belangrijk vinden in het waterbeheer.

De campagne Denk mee met Rijnlandheeft een bouwstenennota opgeleverd. Ook die nota is een palet van kansen en haalbare en betaalbare ambities die aan de “omgeving” wordt voorgelegd. Zo werkt Rijnland veel meer dan in eerdere WBP’s samen met de omgeving aan zijn beleidsplan.

Een voorbeeld van sociale innovatie.

Slim en innovatief werken is een van de uitgangspunten. Het moet financieel duurzamer, effectgericht, risico-gestuurd. Innovatie en duurzaamheid zijn zeer belangrijk in het WBP5.

Inmiddels zitten we midden in de opiniefase. Vanaf september 2015 kan het nieuwe Rijnlandbestuur beslissingen gaan voorbereiden en nemen, om begin 2016 het WBP5 vast te stellen.

Fase: opiniefase

Samenwerking: bewoners, bedrijven, waterschappen, provincie.