Topsurf als grondverbeteraar

Topsurf is een product-in-ontwikkeling dat wordt gemaakt van bagger, groenafval en de dikke mestfractie. Een consortium van bedrijven heeft Topsurf ontwikkeld. Het product heeft grondverbeterende en gewasproductieverhogende eigenschappen.

Daarnaast is het heel geschikt om gronden mee op te hogen en daarmee bodemdaling tegen te gaan, en vermindert het de broeikasgasemissie (bijv. door veenoxidatie). De mineralen (fosfaat) spoelen niet uit. Het toepassen van Topsurf wordt daarom vooral beoogd in veenweidegebieden. Rijnland is gevraagd om deel te nemen aan een pilot-toepassingsonderzoek in een gebied rond Hazerswoude. Dat doen we graag omdat we belang hebben bij het tegengaan van bodemdaling en de uitstoot van fosfaat naar het oppervlaktewater. Rijnland zal deelnemen als leverancier van bagger en groenafval. Daarnaast zullen we de fosfaatemissie rond de percelen gaan monitoren. Beoogde start van de pilot is in 2015.

Fase: initiatief

Samenwerking: consortium van bedrijven, gemeente Alphen