Zuiveren van microverontreinigingen

awzi Leiden

Optimix

TU Delft onderzocht in 2013 een duurzaam proces Optimix om microverontreinigingen als pesticiden en medicijnen te verwijderen via voorbezinktanks van awzi’s. Dit gebeurde in samenwerking met Rijnland (Awzi Leiden ZuidWest), Nalco, STOWA en RIVM. In een voorbezinktank werden de organische flocculanten toegevoegd aan het water die de microverontreinigingen kunnen binden. Het bezonken slib werd vervolgens bij elkaar geschraapt en weggepompt naar een gistingstank. Daar werden de microverontreinigingen geïmmobiliseerd, doordat ze blijven plakken aan het slib.  Het slib wordt na vergisting afgevoerd naar de slibverbranding in Dordrecht (HVC) waarbij de microverontreinigingen door de verbranding worden verwijderd. Organische flocculanten zijn zetmeelachtige stoffen. Ze vervuilen niet maar worden vergist tot biogas. De investering in Optimix moest zich op deze manier dus gedeeltelijk terugverdienen. Helaas bleek het in de praktijk heel lastig om microverontreinigingen voldoende te kunnen verwijderen. Het resultaat is dat er geen vervolg in zit. Ook dat ligt besloten in innovatief werken: niet alle vernieuwing is levensvatbaar.

Priomf

Afvalwater is een belangrijke bron van probleemstoffen. Hoewel awzi’s veel afvalstoffen uit het water halen, is het voor organische microverontreinigingen, zoals medicijnresten, nog geen geschikte zuiveringsmethode. Om nog schoner effluent te kunnen leveren, werkte de TU Delft in 2013 aan een nieuwe technologie genaamd Priomf. Deze techniek bestaat uit een actiefkoolfilter waarin absorptie en (biologische) afbraak plaatsvindt door het kool te enten met een specifieke bacteriesoort die een brede range aan stoffen kan verwijderen, waaronder medicijnen. Een experimentele reactor is bij het hoogheemraadschap van Rijnland getest. Het onderzoek wordt financieel gesteund vanuit het Innovatieprogramma Kader Richtlijn Water. Met TU Delft bespreken we nog welke resultaten er zijn, ook hier zal vermoedelijk geen vervolg komen.  

Fase: uitgevoerd, geen vervolg c.q. onduidelijk of er vervolg komt

Samenwerking: Nalco, STOWA en RIVM