Groene Cirkels Heineken: samen werken aan innovaties voor een klimaatneutrale regio

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze waterhuishouding. Via Groene Cirkels werkt Rijnland samen met bedrijven, kennisinstituten en andere overheden aan innovatieve oplossingen voor deze problematiek.

Heftige hoosbuien, grote hitte en extreme droogte. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding. Zo groot, dat wij het als Rijnland niet alleen af kunnen. We hebben partners nodig om samen mee op te trekken. Die hebben wij onder meer gevonden in Groene Cirkels Heineken. In dit duurzaamheidsprogramma van Heineken werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samen aan innovatieve oplossingen voor een klimaatneutrale regio, te beginnen met een klimaatneutrale brouwerij van Heineken in Zoeterwoude.  

Watercirkel 

Zeven jaar geleden nam Heineken het initiatief voor Groene Cirkels om te komen tot een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten. Er werden vijf cirkels gedefinieerd met de thema’s energie, grondstoffen, leefomgeving/bijenlandschap, mobiliteit en water. Sinds drie jaar participeren wij met Rijnland via een convenant in de watercirkel. 

Samenwerken 

De reikwijdte van Groene Cirkels is ruimer dan de Heineken-brouwerij alleen, in de hele regio onderzoeken de partners kansen voor verdere verduurzaming. Groot voordeel van de Groene Cirkels is dat wij via dit initiatief direct contact hebben met de partijen waar wij graag mee samenwerken: provincie Zuid-Holland, het bedrijfsleven (Heineken), Wageningen University & Research en het Naturalis Biodiversity Centre. Want zoals onze dijkgraaf Rogier van der Sande al zei: We kunnen het niet alleen! 

Klimaatadaptie 

Een mooi voorbeeld van een project waar we nu via Groene Cirkels bij betrokken zijn is een klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk. De gemeente wil beter voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarvoor moeten alle partijen inzien dat je aanpassen aan nieuwe klimaatomstandigheden (klimaatadapatie) niet alleen een zaak van de overheid is. Ook inwoners en bedrijven moeten aan de slag om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. 

Zien is geloven 

Met gedetailleerde, innovatieve kaarten kunnen we inmiddels met simulaties tot op straatniveau inzicht geven in de gevolgen van extreme hitte, hoosbuien en grote droogte. De kaarten maken de problematiek heel concreet en urgent: wateroverlast bij jou in de straat, extreme temperaturen bij jou in de achtertuin. Kortom: een fantastisch communicatiemiddel om bewustwording van alle betrokkenen te vergroten. Bovendien voldoet de gemeente Zoeterwoude met deze kaarten aan de verplichting uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om een stresstest te doen die de knelpunten op het gebied van  wateroverlast enerzijds en langdurige droogteperiodes anderzijds, in kaart brengt. 

Natuurlijke afvalwaterzuivering met riet 

Via Groene Cirkels zijn we ook betrokken bij onderzoek naar afvalwaterzuivering met een helofytenfilter. Helofyten zijn planten zoals riet of gele lis die de bacteriën in het water helpen om afvalstoffen af te breken en het water op een natuurlijke manier te zuiveren. De zuiverende werking van het riet lijkt vooralsnog onvoldoende voor het afvalwater van de Heineken brouwerij, maar bij een melkveehouderij zijn de resultaten veelbelovend. 

Het bedrijf loost spoelwater uit de melkinstallatie op een sloot waarin een helofytenfilter is aangeplant. In eerste instantie kon het filter het niet aan omdat er ook mest en voederresten met het afvalwater meekwamen. Inmiddels is er een methode ontwikkeld om de mest en voederresten van spoelwater te scheiden en gaan we opnieuw testen. 

Kortom: Groene Cirkels is een mooi platform dat de samenwerking en innovatie stimuleert die nodig zijn om te komen tot een klimaatneutrale regio. 

Bekijk ook: www.groenecirkels.nl