Nieuwkoopse Plassen

De Nieuwkoopse Plassen en het gebied eromheen vormen een prachtig natuurgebied. Pijler van onze inspanningen is de waterkwaliteit te verbeteren door algengroei te remmen. Dit kan door het terugdringen van de hoeveelheid voedingsstoffen.

De Meijegraslanden zijn zoveel mogelijk geïsoleerd van de rest van het plassengebied: in alle doorgaande sloten tussen de Meije en de plassen is een dam(wand) of doorvaarbare stuw aangebracht. Er zijn daarmee twee nieuwe elektrisch bedienbare stuwen in het gebied, naast de twee al bestaande die zijn gerenoveerd. Deze liggen in de door de gemeente Nieuwkoop aangewezen vaarroutes. Op een aantal andere locaties zijn innovatieve ‘flappenstuwen’ en hydraulisch bedienbare stuwen aangebracht. Ook deze zijn doorvaarbaar maar liggen op routes die alleen door beroepsvaart gebruikt worden (Natuurmonumenten, rietsnijders etc.). Door deze maatregelen wordt de stroming van voedselrijk water vanuit de Meijegraslanden naar de rest van het plassengebied voorkomen.
Rijnland heeft afspraken gemaakt met de gemeente Nieuwkoop en de aangrenzende waterschappen over het verminderen van de hoeveelheid water dat wordt ingelaten naar omliggende polders. Ook is in 2013 de Slikkendammersluis gerenoveerd, net als de twee bestaande doorvaarbare stuwen en de defosfateringsinstallatie bij de Ziendesluis. Tenslotte is er een nieuw peilbesluit vastgesteld. Door deze maatregelen wordt er meer water vastgehouden in het gebied en hoeft er minder voedselrijker water vanuit de boezem te worden ingelaten.
De waterkwaliteit in "de Pot”, een deelgebied van de Nieuwkoopse Plassen, is door de aanwezige kolonies van aalscholvers slecht. Door de vele vogelpoep komt er ongeveer een kilo fosfaat per dag in het water terecht. Die zorgt voor algengroei, waardoor het water verandert in een soort groene soep. Daarmee verdwijnt ook de soortenrijkdom van vissen en planten. Ook bedreigt deze groene soep de waterkwaliteit van het overige plassengebied dat hiermee in verbinding staat.
Het gebied ‘de Pot’ waar de vogelkolonies zitten is van de rest van het plassengebied geïsoleerd. Het water wordt gedefosfateerd door een nieuwe defosfateringsinstallatie langs de Uitweg. Door legakkers op strategische plekken te herstellen wordt een stroming door het hele gebied gecreëerd waardoor de defosfateringsinstallatie effect bereikt in het hele gebied van ‘de Pot’.
In combinatie met een defosfateringsinstallatie wordt door legakkers een stromingspatroon gerealiseerd. Daardoor slaat het fosfaat neer op de bodem van de bezinksloot en wordt het vervolgens gebaggerd. Door de defosfatering en dit stromingspatroon wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het herstel van de legakkers is deels gedaan met materiaal dat vrijkwam bij het graven van nieuwe petgaten.

Fase: uitvoering

Samenwerking: gemeente Nieuwkoop, stichting Natuurmonumenten