Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging

Bij ondergrondse waterberging gaat het om technieken waarbij agrariërs het neerslagoverschot van de winterperiode in de bodem infiltreren en opslaan. Infiltratie is het mechanisme dat het regenwater laatwegzakken in de bodem.

In droge periodes kunnen zij het weer onttrekken aan de bodem en gebruiken. Op deze manier is in gebieden met brak of zout grondwater toch een grotere mate van zelfvoorziening mogelijk. Alternatieven zijn zoet (regen)water in bassins opslaan of oppervlaktewater gebruiken. In Boskoop is een haalbaarheidsstudie naar de technieken van ondergrondse waterberging uitgevoerd. Rijnland heeft aan deze studie een financiële bijdrage geleverd, evenals uitwisseling van kennis en gegevens. De volgende stap is het uitvoeren van een pilot, waarbij wij sterk kijken naar de gebruikers (pot- en containerteelt) zelf. Naast deze technische innovatie is het ook een beleidsmatige en juridische innovatie. Namelijk, als de agrariërs ander water dan hemelwater willen infiltreren in de bodem, dan moeten ze nu aan dure monitoringsverplichtingen (afkomstig uit het Drinkwaterbesluit) voldoen. Mede op initiatief van Rijnland komt er een Stowa-onderzoek in opdracht van circa tien waterschappen en vier provincies. Dit onderzoek helpt waterschappen te bepalen of de monitoring eenvoudiger en dus goedkoper mag plaatsvinden.

schema ondergrondse waterberging