Topsurf oplossing voor bodemdaling in veenweidegebieden?

Het inklinken van de veenweidegronden in ons beheergebied is een groot probleem. Ophogen met Topsurf, een mengsel van lokaal ‘gewonnen’ bagger, stalmest en groenafval, kan de bodemdaling compenseren en de structuur van de bodem verbeteren.

De veenweidegronden in ons beheergebied klinken steeds verder in, op sommige plekken wel een centimeter per jaar. Dit komt doordat boeren het grondwaterpeil moeten verlagen om met zware machines het land te kunnen bewerken. Als gevolg van die waterpeilverlaging komt het veen in aanraking met zuurstof waardoor het oxideert - ‘verbrandt’ - met bodemdaling als gevolg. Bovendien komen er tijdens dit proces veel broeikasgassen vrij. 

Al eeuwenlang worstelen de boeren met het probleem van de bodemdaling. Vroeger hoogden ze hun land op met stadsbagger en stalmest, het zogenaamde ‘toemaakdekken’, totdat vervuiling van het stadsslib een eind aan dit gebruik maakte. Met Topsurf herleven oude tijden, met dien verstande dat de bagger nu niet meer uit de stadsgrachten komt maar uit de sloten in het veenweidegebied. Topsurf is een mengsel van lokaal ‘gewonnen’ bagger, groenafval en stalmest waarvan de vloeibare delen zijn afgescheiden. Door de veenweidegronden met dit mengsel op te hogen, kunnen we niet alleen de bodemdaling compenseren, maar ook het draagvlak en de vruchtbaarheid van de bodem verbeteren. 

Circulaire economie 

Door het mengen van de bagger met stalmest en groenafval blijven waardevolle voedingsstoffen binnen de lokale grondstoffenkringloop behouden. Dat betekent dat de boeren minder kunstmest nodig hebben en bovendien de milieubelasting door transport wordt beperkt. Al met al een behoorlijke milieuwinst. 

Pilot 

Onder een ‘Green Deal’ werkt de producent van Topsurf nu aan het opzetten van een pilot in het veenweidegebied bij Hazerswoude. ‘Green Deals’ zijn afspraken tussen de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gericht op het oplossen van knelpunten bij het uitvoeren van duurzame plannen. 

Het grootste knelpunt bij de Topsurf-pilot is op dit moment de wet- en regelgeving die de beoogde toepassing niet toestaat. Als daar een oplossing voor gevonden is, kan de provincie Zuid-Holland overgaan tot financiering van het project. Wat verder speelt, is dat wij lopende contracten met baggeraars hebben waardoor wij nog geen slib uit de omgeving van de pilot kunnen aanleveren. 

Bekijk ook; www.topsurf-nederland.nl