Voorbeelden van de Klimaatbestendige stad

Gouda

Om klimaatbestendig en waterrobuust in te richten wil Haarlem van open water veranderen in een meer fijnmazig waternetwerk in de stad. Dit heeft een drainerend effect op de grondwaterstand, biedt mogelijkheden om het hemelwater van het gemengde rioolsysteem af te koppelen en zorgt zodoende voor een betere afwatering en berging van overtollig hemelwater.

Historische Binnenstad Gouda: stevige stad op slappe bodem

De oude binnenstad van Gouda blijft jaarlijks zakken door de inklinkende veenbodem. De meeste historische gebouwen uit de 16de tot de 20ste eeuw zijn niet gefundeerd en zakken dus mee. Het waterpeil is in de afgelopen eeuwen al een halve meter verlaagd. Door verder te verlagen is er een risico dat gefundeerde panden schade oplopen. Maar het niet verder verlagen van de waterstand geeft op termijn wateroverlast bij de panden die wel zakken. De traditionele manier van waterbeheer zal daarom in de toekomst niet toereikend zijn. We zullen het beheer van de historische binnenstad vanuit een andere invalshoek moeten benaderen. Een traditionele rolverdeling tussen waterschap en gemeente past hierin niet meer. Een gezamenlijke aanpak waarbij partijen over hun eigen beleidsterreinen durven te kijken is noodzakelijk. Om dat te kunnen doen hebben Rijnland en de gemeente Gouda samen met een aantal kennisinstituten de handen ineen geslagen om waterrobuuste en klimaatbestendige oplossingsrichtingen te verkennen. Waterrobuust bouwen houdt in dat stedelijk gebied zo wordt (her)ingericht dat het beter opgewassen is tegen een overschot en een tekort aan water. Deze oplossingsrichtingen kunnen ook voor andere historische binnensteden bruikbaar zijn. Op 9 oktober 2014 hebben de gemeente, Rijnland en kennisinstituten een intentieverklaring ondertekend.

Structuurvisie Haarlemmermeer

De gemeente en Rijnland willen samen een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem realiseren in Haarlemmermeer. Dit betekent een meer natuurlijk systeem met weinig technische ingrepen en verspilling van water. Op die manier wordt Haarlemmermeer voorzien van voldoende en kwalitatief goed water. En wordt er zo weinig mogelijk wateroverlast veroorzaakt door het water ruimte te geven. Het gaat hier over de waterkwantiteit en –kwaliteit van het oppervlaktewater, regenwater, grondwater en afvalwater en de samenhang daartussen.

Klimaatadaptatie Leiden

De gemeente Leiden heeft de ambitie om in 2050 klimaatadaptief te zijn. Dat houdt in dat de stad Leiden bestand is tegen overstromingen, (hevigere) wateroverlast, (vaker optredende) verdroging en bodemdaling en dat hittestress en stedelijke hitte-eilanden worden voorkomen. Waar dit mogelijk is wordt een wijkgerichte aanpak ontwikkeld. ‘Blauw' en ‘groen' worden optimaal ingezet voor de aanpassing aan het veranderende klimaat. Om te komen tot klimaatbeleid en een uitvoeringsplan werkt de gemeente samen met Rijnland. Zo trekken Leiden en Rijnland de komende jaren samen op bij het nader analyseren van de interactie tussen het oppervlaktewatersysteem en de riolering in het stedelijke gebied, het bepalen van effectieve oplossingen voor de knelpunten en de verankering hiervan in (bestaand) beleid (o.a. Omgevingsvisie 2040, Gemeentelijk Rioleringsplan/integraal Afvalwaterketenplan, Kadernota kwaliteit openbare ruimte). Daarbij wordt ook Europese samenwerking en financiering gezocht via het INTERREG 2 Zeeën programma.

Eerste klimaatbestendige plein in Leiden

Woningbouwcorporatie Portaal ontwikkelt een integrale visie voor het Lakenplein: zestig appartementen in de sociale woningbouwsector. Naast klantgerichtheid en betaalbaarheid is daarbij een sterke focus op duurzaamheid. Daarbij wordt gedacht aan energieneutraal bouwen, materiaalgebruik en hergebruik van sloopmateriaal. Het her­inrichten van een gebied midden in de stad biedt de mogelijkheid om toekomstbestendig te handelen. Bijvoorbeeld door het minimaliseren van verharde oppervlaktes en mooie voorzieningen voor regenwaterafvoer. Daarnaast kunnen in en om de woningen maatregelen getroffen worden rond duurzaam watergebruik. Door het drinkwaterverbruik te verminderen, de belasting van het rioolsysteem te verkleinen en door energie uit afvalwater te benutten.