Internationale samenwerking

Rijnland kijkt verder dan zijn werkgebied door samen met andere partijen wereldwijd actief te zijn voor droge voeten en schoon water

Rijnland kijkt verder dan zijn werkgebied door samen met andere partijen wereldwijd actief te zijn voor droge voeten en schoon water

Water verbindt de wereld en goed waterbeheer is een voorwaarde voor ontwikkeling. In een sterk globaliserende samenleving past een brede, internationale blik van het waterschap. Het hoogheemraadschap van Rijnland kijkt daarom verder dan zijn werkgebied door samen met andere partijen wereldwijd actief te zijn voor droge voeten en schoon water. Door internationaal samen te werken kunnen we kennis, kunde en ervaring met buitenlandse waterpartners uitwisselen.

Rijnland stimuleert de inzet van zijn medewerkers bij internationale projecten. Zij werken daarvoor korte tijd in het buitenland, in missies van één tot enkele weken. Rijnland is hier overigens niet uniek in want de meeste waterschappen zijn internationaal actief.

ProjectLand/Regio
Mwanza-Tanzania Tanzania/Victoriameer
Kingfisher Zuid Afrika - in opstartfase
  • Delta Plan 2100
  • Blue Gold
  • Urban Dredging Dhaka
Bangladesh - in opstartfase

De projecten

Momenteel werkt Rijnland aan internationale projecten in Tanzania, Zuid Afrika en Bangladesh. Hieronder worden de projecten op hoofdlijnen beschreven.

Tanzania - Waterpartnership Mwauwasa en Lake Victoria Basin Office (LVBWO)

Mwanza is de tweede stad van Tanzania. De stad is voor zijn drinkwater volledig afhankelijk van het Victoriameer. Een goede waterkwaliteit is dus erg belangrijk. In dit project wordt door het aangaan van een "water partnership" kennis overgedragen van collega naar collega.

  • De looptijd is van 2012 tot en met 2016. 
  • De rol van Rijnland is deelprojectleider.
  • De subsidie wordt verstrekt door de Europese Unie Water      Facility .
  • In Nederland wordt er samengewerkt met Dunea en het Waterlaboratorium.     
  • De internationale partners zijn het drinkwaterbedrijf Mwauwasa en      Mwanza waterautoriteit (Lake Victoria Basin Water Board).

De komende periode blijven we de succesvolle ondersteuning op het vlak van bedrijfsvoering zuiveren en ISO certificering voortzetten. De focus ligt hierbij op ondersteuning bij waterkwaliteitsmodellen en milieu-risicoanalyses. Naast de inzet van Rijnland wordt ook een stagiair ingezet. Verder werken we aan het monitoren van en het bijsturen op onderwerpen waaraan de afgelopen jaren is gewerkt. Bijvoorbeeld een datamanagementsysteem en een monitoringstrategie. Het project in Tanzania ligt op schema.

staf lake victoria

Staf Lake Victoria Basin Water Office (LVBWO)

Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse regering heeft Nederland gevraagd te helpen met het opzetten van Catchment Management Agencies (CMA’s), een soort waterschappen. Er zijn al verschillende Nederlandse waterschappen actief in dit project, dat wordt gefinancierd door VNG en het NWB-fonds. Eind 2015 brachten verschillende CEO’s een bezoek aan Nederland. Rijnland neemt in 2016 deel aan het project in de regio Mzimvubu Tsitsikamma. De werkzaamheden starten met een verkenningsmissie naar de CMA.

Bangladesh

In 2015 vond er een verkenningsmissie naar Bangladesh plaats. Daarna namen we deel aan het project Blue Gold. In samenwerking met het Young Experts Program, de Nederlandse ambassade in Dhaka, het NWB-fonds en waterschap Hollands Noorderkwartier, zonden we een trainee uit naar Bangladesh, regio Khulna. Deze trainee is actief op het vlak van waterveiligheid, oeverherstel, inlaten en uitstroomleidingen, verbetering van waterverdeling en drainagesystemen. Ook zet hij zich in voor een betere samenwerking tussen overheidsorganisaties en de samenleving. Dit gebeurt via participatiegroepen. De veiligheidssituatie in Bangladesh wordt nauwlettend in de gaten gehouden en indien nodig worden maatregelen getroffen.

In 2016 wordt de inzet van de trainee gecontinueerd. Rijnland blijft zich inspannen voor vervolgactiviteiten in Bangladesh.

Ontvangst delegaties

Buitenlandse partijen doen steeds vaker een beroep op Nederlandse kennis van water governance. Het gaat dan niet alleen om internationale projecten maar ook om de ontvangst van buitenlandse delegaties.

In 2015 ontving Rijnland diverse delegaties uit Mauritius, Georgie, Engeland, Australië, de Verenigde Staten, China en de Filipijnen.

Samenwerking met andere waterschappen

In 2015 werkte Rijnland mee aan een verdergaande krachtenbundeling met andere waterschappen. We proberen steeds meer de samenwerking met andere partijen, zoalshet bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen op te zoeken. Elk vanuit een eigen belang, maar samen sterk door elkaars kracht. De waterschappen in Nederland werken samen onder de naam Dutch Water Authorities (DWA). Kijk voor meer informatie op de website van de Dutch Water Authorities van de Unie van Waterschappen .

Samenwerking met het NWP

Sinds januari 2013 werkt Rijnland samen met het Netherlands Water Partnership (NWP voor een betere samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van water. Het NWP is hét netwerk voor meer invloed in het buitenland.