Incident privacy (datalek)

Wij gaan bij de uitvoering van onze taken zorgvuldig om met alle persoonsgegevens waar wij voor verantwoordelijk zijn. Helaas kan er soms toch wat mis gaan. Mocht u een incident met betrekking tot persoonsgegevens opmerken, dan stellen wij het op prijs als u daarvan een melding doet. Het gaat dan om een melding over schending van de privacy. We spreken van een schending van de privacy (of datalek) bij toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, waardoor deze persoonsgegevens in handen vallen van iemand die geen toegang tot die gegevens zou mogen hebben of verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens is. U kunt daarbij denken aan: - verloren USB-stick of papieren dossier - gestolen of verloren laptop, tablet of smartphone - weergave van (bijzondere)persoonsgegevens voor onbevoegde medewerkers - onbeveiligd of verkeerd verzonden post of mail met gevoelige informatie U mag een incident altijd anoniem melden en hoeft daardoor zelf geen persoonsgegevens in te vullen. Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding of denkt u dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan mag u dit uiteraard invullen.

* velden zijn verplicht

Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest? Verplicht
Geef een samenvatting van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest.
Vond de inbreuk plaats in een verwerking die is uitbesteed aan een andere organisatie? Verplicht
Kun je redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt?

Wat is de aard van de inbreuk? Selecteer één of meerdere opties

Lezen (vertrouwelijkheid)
Kopiëren
Veranderen (integriteit)
Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)
Diefstal
Nog niet bekend
Om welk type persoonsgegevens gaat het? Selecteer één of meerdere opties en geef, indien van toepassing, een toelichting
Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
Toegangs- of identificatiegegevens
Financiële gegevens
Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen
Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd
Bijzondere persoonsgegevens (art. 16 Wbp) Burgerservicenummer (BSN)
Over iemands godsdienst of levensovertuiging
Over iemands ras
Over iemands politieke gezindheid
Over iemands gezondheid
Over iemands seksuele leven
Over het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke persoonsgegevens
Over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag