Privacy statement van het hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) vindt het belangrijk dat zijn dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Rijnland vindt het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze verzameld en gebruikt worden. In deze privacyverklaring leest u alles over de wijze waarop Rijnland met uw persoonsgegevens omgaat. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die Rijnland verwerkt:

·         Voornaam, voorletter(s) en achternaam
·         Geboortedatum
·         Straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         IBAN-nummer
·         Burgerservicenummer
·         Registratienummer handelsregister
·         Kadastrale gegevens

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

Rijnland gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Hierbij houdt Rijnland zich aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.[1]

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Rijnland heeft passende technische en organisatorische maatregelen[2] genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers van Rijnland die uw aanvraag behandelen.

Data minimalisatie

Rijnland verwerkt alleen die persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.[3] Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Rijnland  goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Cookies

www.rijnland.net maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over het cookiebeleid van Rijnland.

Grondslag en doelbinding

Rijnland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Hieronder vindt u een opsomming van de hoofdverwerkingsdoelen van Rijnland. 

Hoofdverwerkingsdoelen 

  • Werving- en selectiedoeleinden

Solliciteert u op een vacature bij Rijnland, dan vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Die hebben wij nodig om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Lees hier onze privacy statement voor werving- en selectiedoeleinden.

  • Bestuurs- en juridische zaken

Rijnland verwerkt, als overheidsorganisatie, persoonsgegevens in zijn bestuurlijke en juridische processen. Rijnland verwerkt deze gegevens op grond van zijn publiekrechtelijke taak. Rijnland is op grond van de Waterwet, Waterschapswet, Waterstaatswet, Wet Milieubeheer en de Keur van Rijnland verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem in zijn beheergebied. Tot deze publiekrechtelijke taak behoort ook de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen aan derden voor de aanleg, wijziging en/of het gebruik van het watersysteem, evenals het handhavend optreden tegen overtredingen. Daarnaast behoort ook het verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de behandeling van bezwaarschriften volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot de publiekrechtelijke taak. 

Verder publiceert Rijnland vergaderstukken ten behoeve van de commissievergaderingen en vergaderingen van het Algemeen Bestuur op zijn website.

Bij een van de volgende opties vragen wij u om een aantal persoonsgegevens:
-      Indienen van bezwaar
-      Indienen van zienswijze
-      Verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
-      Indienen van een klacht
-      Indienen van een schadeclaim
-      Aanvraag nadeelcompensatie

  • Vergunningen, meldingen en handhaving

Vraagt u een vergunning aan; doet u een melding of dient u een handhavingsverzoek?  Dan heeft Rijnland enkele persoonsgegevens van u nodig. Dat geldt ook als Rijnland zelf handhavingsacties uitvoert (bijvoorbeeld de schouw). Rijnland verwerkt deze gegevens op grond van zijn publiekrechtelijke taak.

  • Omwonenden van werken 

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water. Om wonen, werken en recreëren  mogelijk te maken, zorgt Rijnland voor een optimale uitvoering van zijn taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en de waterketen. Voor het uitvoeren van deze taken kan het noodzakelijk zijn dat Rijnland uw persoonsgegevens moet verwerken. U kunt hierbij denken aan  informatievoorziening over werkzaamheden in uw omgeving en/of nabij uw perceel. Rijnland verwerkt deze gegevens op grond van zijn publiekrechtelijke taak.

  • Nieuwsbrieven

Alle  nieuwsbrieven van Rijnland hebben de optie om u direct af te melden. Rijnland verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming. Rijnland stuurt u alleen een digitale nieuwsbrief als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bent u van mening dat u ongevraagd een digitale nieuwsbrief heeft ontvangen?  Stuurt u dan een bericht naar info@rijnland.net o.v.v. van afmelden nieuwsbrief [naam nieuwsbrief].

Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten. Lees hier meer.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het hoogheemraadschap van Rijnland is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG ziet erop toe dat Rijnland zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG Rijnland over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn of haar werk onafhankelijk. Rijnland kan de FG geen instructies geven over hoe hij of zij zijn of haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) uw  persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de FG, mevrouw Linda van Mourik, door een mail te sturen naar: privacy@rijnland.net of door te bellen naar het Klant Contact Team op telefoonnummer 071-306 3535.

Bij de FG kunt u ook een klacht indienen als u van mening bent dat Rijnland niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. 


[1] Het beginsel van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie houdt in dat de betrokkene moet worden geïnformeerd over iedere verwerking van zijn persoonsgegevens. Voor de informatie en communicatie over deze verwerking moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt. Ook moet op transparante wijze aan de betrokkene duidelijk gemaakt worden welke risico’s, regels, waarborgen en rechten hij heeft en hoe hij deze rechten kan uitoefenen.

[2] Dit komt erop neer dat de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke maatregelen treffen die passen bij het risico die een verwerking met zich meebrengt. Hoe die maatregelen eruitzien, is onder andere afhankelijk van de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard en omvang van de verwerking.

[3] Wat de bewaartermijn is, hangt af van het geval. De AVG geeft geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Gekeken wordt naar hoe lang gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten opgenomen.