Rijnland in relatie tot Lentiz: meer dan een stagebieder…

De opleiding Watermanagement bij Lentiz MBO Greenport in Naaldwijk bestaat ruim 10 jaar. Al vele jaren is er ook een stage-contact tussen Greenport en Rijnland. Studenten van onze opleiding weten de weg naar Rijnland goed te vinden en ook de docenten van de opleiding zijn er thuis.

Rijnland betekent voor Lentiz en voor mij persoonlijk meer dan een stage-bedrijf zijn.  Als coördinator van de opleiding watermanagement en als docent heb ik vaak te maken met praktijkbegeleiders van bedrijven. Bij veel bedrijven is dat contact goed maar Rijnland slaagt er in iets toe te voegen.   

Allereerst heeft Rijnland na de contacten van de eerste jaren het begeleiden dermate stevig opgepakt dat we zowel op vakgebied als onderwijsgebied gelijkwaardige gesprekspartners zijn geworden. De praktijkbegeleiders van Rijnland hebben ook trainingen gevolgd om zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Rijnland is vertegenwoordigd in de beroepenveldcommissie van de opleiding en draagt zo inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van de opleiding, invulling van  onderwijsdossiers en verdieping op bepaalde thema’s. De koppeling bedrijfsleven-beroepsonderwijs is hiermee ook inhoudelijk beter geborgd. Deze bijdrage is essentieel voor het beroepsonderwijs. 

Daarnaast krijgen wij als docenten bij Rijnland de kans ontwikkelingen in de praktijk te volgen via het bijwonen van een presentatie, een rondleiding of een soort van docentenstage. Dit alles draagt bij aan onze kennis en die van onze studenten. De prettige manier waarop dit soort zaken wordt georganiseerd zorgt ervoor dat door ons als docenten Rijnland ervaren wordt als een zeer fijne partner voor samenwerking. 

Studenten van Lentiz lopen al diverse jaren naar volle tevredenheid stage bij Rijnland. Uitdagende opdrachten, persoonlijke begeleiding gericht op de leerdoelen van de student en op contact met de school en de student bevestigt in onze ogen het beeld dat Rijnland serieus bezig is met de toekomst en het opleiden van mensen voor de waterbranche. 

Aanvullend daarop biedt Rijnland ook al een aantal jaren de mogelijkheid aan onze studenten om te solliciteren naar het waterambassadeurschap. Dit houdt in dat studenten van ons een sollicitatiebrief schrijven met duidelijke motivatie waarom ze bij Rijnland willen stage lopen. Via een speeddate met de praktijkbegeleiders volgt dan een selectie ronde. Dit jaar zijn daarbij 2 studenten geselecteerd. Zij krijgen dan de kans hun afstudeerstage bij Rijnland invulling te geven en voeren daarnaast ook een aantal promotionele acties uit voor zowel Rijnland als school. De meerwaarde voor de student van het verder mogen kijken achter de schermen bij Rijnland wordt vergroot voor hen door de beurs die aan het ambassadeurschap vastzit.

Uiteindelijk neemt de praktijkbegeleider van Rijnland samen met één van onze docenten de praktijkexamens af. Ook hier probeert Rijnland de student extra mogelijkheden te bieden om het examen optimaal te kunnen uitvoeren. De student ervaart dit als een extra stimulans en dat is ook te merken aan de resultaten in positieve zin.

Ook studenten die het wat moeilijker te vinden om hun leerdoelen te realiseren krijgen een goede kans bij Rijnland. Rijnland zoekt naar de meest geschikte praktijkbegeleider voor de student. Een goede band tussen student en begeleider met daarbij duidelijke sturing en helderheid in begeleiding leidt ook hier tot goede resultaten. 

Samenvattend kan ik niet anders zeggen dat ik als coördinator van de opleiding Watermanagement  het Hoogheemraadschap van Rijnland ben gaan ervaren als meer dan prettige partij om mee samen te werken. De inzet, betrokkenheid en het enthousiasme van de verschillende begeleiders stimuleert ook ons in het onderwijs om het werken in de wereld van het water nog beter uit te dragen en jongeren warm te maken voor dit prachtige vakgebied. 

Piet Hartog

Coördinator/docent Watermanagement

Lentiz MBO Greenport, Naaldwijk


Jop van Rooden tijdens zijn afstudeerstage bij Rijnland.


Waterambassadeur Rijnland Silvio Zeeman (2e van rechts) bij uitreiking 1e beurs Watermanagement.


Piet Hartog en docent Manodj Jagram die docentenstage volgde bij Rijnland.


Student Melvin de Munnik bij de inspectie van een gemaal van Rijnland samen met zijn praktijkbegeleider.