Onderzoek naar technische invulling van peilvakscheidingen

Mijn naam is Martijn van Huizen, 22 jaar oud en inmiddels al ruim 15 jaar woonachtig in het pittoreske Nieuw Vennep gelegen in de Haarlemmermeerpolder en deel van het beheergebied van Rijnland. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede en tevens laatste jaar van mijn Masteropleiding Water Science & Management aan de Universiteit Utrecht.

Om mijn opleiding te kunnen afronden, is een half jaar ingeruimd voor een “master thesis internship”. Dit houdt in dat ik een specifiek vraagstuk gerelateerd aan water management moet oplossen voor een organisatie en daarnaast verdiepend onderzoek verricht binnen mijn opdracht om te komen tot nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Tijdens mijn zoektocht naar een afstudeerplek heb ik verschillende organisaties benaderd binnen het werkveld van water management. Rijnland kwam uiteindelijk met een concrete opdracht waarin ik mogelijkheden zag voor afstuderen en waarvan ik ook meteen enthousiast werd. Mijn enthousiasme werd ook aangevoeld door Rijnland en zodoende ben ik nu per 1 februari aan de slag als afstudeer stagiair op de afdeling Projecten.

Tot half juli zal ik mij bezig houden met het project “verbetering van peilvakscheidingen in Greenport Boskoop”. Dit project dient ter invulling van de visie voor waterbeheer zoals opgesteld in het watergebiedsplan Greenport Boskoop alsmede ter uitvoering van het maatregelenpakket voortkomend uit het peilbesluit. Boskoop heeft met zijn hoogwaardige boom- en sierteelt en waterhuishouding zo zijn eigen uitdagingen met betrekking tot water management. Ten gevolge van verschillen in drooglegging van dit veengebied zijn variaties in maaiveldhoogte ontstaan en zijn verschillende waterpeilen noodzakelijk om ook de lagere delen binnen de polder droog te houden. De begrenzing tussen relatief kleine waterpeilverschillen (max. 50 cm) worden peilvakscheidingen genoemd en worden in standgehouden door dammen en gemalen. In Boskoop heeft de praktijk uitgewezen dat delen van deze begrenzing in Greenport Boskoop faalt in geval van extreme neerslag en leidt tot inundatie van diversen percelen. Om te kunnen voldoen aan de huidige beschermingsnormen tegen inundatie zijn ophogingen van de peilvakscheidingen noodzakelijk, echter door het intensieve gebruik van de scheiding door telers en bijkomend de zettingsgevoeligheid van het gebied is een conventionele ophoging door middel van grond niet altijd geschikt en gewenst. Om dit vraagstuk inhoudelijk in te kunnen vullen is mij gevraagd te inventariseren wat de technische mogelijkheden zijn ter ophoging van peilvakscheiding en te bepalen wat de meest kostenefficiënte oplossing is in aanleg, beheer en onderhoud op basis van gegeven locatie karakteristieken. Daarnaast hoop ik meer inzicht te verkrijgen naar gedrag van peilvakscheidingen in zettingsgevoelig gebied.

Nu na ruim twee maanden over de vloer te komen bij Rijnland is het mij duidelijk dat er veel aandacht wordt besteed aan ontwikkeling van jong talent. Mensen binnen de organisatie zijn bereid met je in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en mee te denken bij het oplossen van je probleem. Bij overgebleven vragen word ik vaak doorwezen naar andere collega’s waardoor ik steeds meer mensen leer kennen en mij opgenomen voel binnen de organisatie. Daarnaast beschikt Rijnland over diversen faciliteiten om je stage/onderzoek in goede banen te leiden, zoals Rijnland auto’s om veldbezoeken te kunnen doen, koffie en chocomel om je middagdip door te komen. Kortom, allemaal positieve aspecten om je (afstudeer)stage tot een succes te maken bij Rijnland!