Rivierkreeften

Invasieve exotische rivierkreeften (hierna te noemen: rivierkreeften) veroorzaken door vraat en graafgedrag schade aan het watersysteem en ecosysteem in ons werkgebied. Voor de beroepsvisserij vormt de vangst en de verkoop van rivierkreeften echter een aanvulling op hun inkomsten.

Uit literatuuronderzoek (zie download rechts op deze pagina) blijkt dat rivierkreeften wijd verspreid een probleem vormen, met name in de laaggelegen delen van Nederland. Het onderzoek geeft onvoldoende antwoord op de omvang van de schade door rivierkreeften en het effect van kreeftenvisserij als beheersmaatregel. Eliminatie van rivierkreeften is geen optie in het open watersysteem van Rijnland. Een sterke, evenwichtige natuur met een gevarieerd onderwaterleven lijkt de beste remedie tegen invasieve kreeftsoorten.

In water en oevers met een grote biodiversiteit leven ook de predatoren van de rivierkreeft, die er voor kunnen zorgen dat de aanwezigheid van rivierkreeften in het systeem minder problemen veroorzaakt. Een ecosysteemgerichte aanpak waarbij een goede inrichting van water en oevers en predatoren van rivierkreeften worden gestimuleerd, al dan niet in combinatie met visserij, biedt het beste handelingsperspectief voor beheersing van de rivierkreeften. Aanvullend onderzoek is aanbevolen om een beeld van de daadwerkelijke schade door rivierkreeften en effectieve beheersmaatregelen te verkrijgen.

Vervolg

Op verzoek van een aantal waterschappen die problemen met rivierkreeft ervaren heeft Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) begin 2019 het initiatief genomen om landelijk onderzoek naar rivierkreeften te starten. Meer informatie hierover staat op de website van H2O Waternetwerk

Meer informatie

Stichting EIS en Naturalis uit Leiden onderzoeken het voorkomen van rivierkreeften in Nederland. Op hun website staat veel achtergrondinformatie over rivierkreeften: www.eis-nederland.nl/beleid/exoten/rivierkreeften