bootje met mensen op het water

Schoon en gezond water algemeen

Het is prettig wonen in de buurt van mooi water. En ook fijn wandelen, zwemmen en varen. Onze koeien drinken graag uit een schone sloot. Voor vissen zijn onze grachten en vaarten van levensbelang en ook de natuur kan niet zonder. Water van goede kwaliteit, met een rijk en gevarieerd dieren- en plantenleven is onmisbaar voor onze samenleving.

Waterkwaliteit en ecologie

Rijnland zorgt dat plassen, grachten en sloten een goede waterkwaliteit hebben en houden. Dit betekent dat het water niet vervuild is met een te veel aan chemische stoffen, mest en bacteriën. Bij een goede waterkwaliteit hoort een goede ecologie in het water. Dit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is, dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is (niet te veel of te weinig van het een of van het ander) en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. Water met een goede waterkwaliteit en ecologie, noemen we schoon en gezond water.

Niet vanzelfsprekend

Het water in plassen, grachten en sloten is niet vanzelfsprekend schoon en gezond. Zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of vissen die hun voortplantingsgebieden niet kunnen bereiken. Daarom voeren we (deels samen) met boeren, grondeigenaren, gemeenten, provincies en andere betrokken partijen projecten uit. We plaatsen bijvoorbeeld stuwen zodat wateren met meer en minder voedingsstoffen (= voedsel voor algen) gescheiden worden. En we baggeren voedselrijk slib van de waterbodem. Daardoor kunnen algen zich minder goed tot niet ontwikkelen en wordt het water helderder.

Ook voeren we projecten uit om het natuurlijke waterleven te verbeteren. We maken bijvoorbeeld gemalen en stuwen passeerbaar voor vissen en leggen natuurvriendelijke oevers aan. Deze zijn zo ingericht dat zij een prima thuis of schuilplaats zijn voor vele (water)dieren. Daarnaast hebben bijvoorbeeld waterriet en onderwaterplanten een positieve invloed op de waterkwaliteit.

Genieten van schoon en gezond water, nu en in de toekomst

Als de waterkwaliteit goed is en planten rijkelijk en voldoende gevarieerd voorkomen, leidt dit ook tot een gevarieerder dierenleven in en om de plassen. En daar kunnen wij met zijn allen wandelend, varend of zwemmend van genieten! 

Bovendien voldoen we daarmee aan de Kaderrichtlijn Water. Dit is een verzameling afspraken die alle Europese lidstaten in het jaar 2000 met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan bepaalde normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Zo zorgen we samen voor schoon en gezond water, voor nu en in de toekomst.

Helpt u mee?

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan het schoner en gezonder maken en houden van het water. Chemische bestrijdingsmiddelen, zinken dakgoten, maar ook bijvoorbeeld hondenpoep en eendjes voeren vervuilen het water. En afval hoort natuurlijk al helemaal niet in het water. Ook het wassen van de auto op straat geeft onnodige vervuiling. De auto wassen in een wasstraat is een stuk duurzamer.

Schoon en gezond water

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren