Vacatures

Peilbeheerder Watersystemen

 • Publicatiedatum: 09 juli 2019
 • Sluitingsdatum: 28 juli 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatvervandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Rijnland is op zoek naar een peilbeheerder voor Watersystemen. Een peilbeheerder die zorgt voor niet te veel, maar ook niet te weinig water. Hij/zij moet borgen dat er een optimale balans gevonden wordt in de uitvoering van het operationeel beheer zowel op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit. Daarbij maak je gebruik van ICT-voorzieningen die je helpen de juiste beslissingen te nemen.

Dagelijks bekijk je de bijzonderheden in het systeem, bespreekt die onder andere met je collega’s in het veld en besluit je al dan niet tot aanpassingen. Je denkt daarbij verder dan de grenzen van ons waterschap. Daarbij hebt je een actieve bijdrage in de ontwikkeling van waterbeheer als ook over de verbeteringen van de ICT-voorzieningen.

Watersystemen
De groep peilbeheerders is onderdeel van het team Beheer en Advies Watersystemen (BAW). Team BAW houdt zich, samen met de teams Watersysteembeheer en Bedienen Watersysteem, bij uitstek bezig met de kerntaken van een waterschap; operationele taken zoals het beheren, bedienen en onderhouden van watersysteem-technische werken. Hieronder vallen o.a. waterkeringen, gemalen en watergangen.
 

Hoofd Bestuurszaken

 • Publicatiedatum: 18 juli 2019
 • Sluitingsdatum: 04 augustus 2019

Water, bron van ons bestaan
Het westen van Nederland is één van de meest kwetsbare delta’s ter wereld. Met 6,6 miljoen inwoners en 7 meter onder NAP is water een cruciale factor. Water is de bron van ons bestaan. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt er samen met haar partners aan, om er voor te zorgen dat mensen kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de West-Nederlandse delta. Voor nu, maar ook voor in de verdere toekomst. Dagelijks zetten de circa zevenhonderd mensen van het hoogheemraadschap van Rijnland zich hier voor in.

Het waterbeheer in onze delta is complex en uitdagend. We zetten ons in voor voldoende, schoon en gezond water,  verwerken het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Gebruikmakend van de nieuwste technieken en innovaties werken we aan droge voeten. We doen dit samen met gemeenten, bedrijven, agrariërs, provincie en andere stakeholders. Werken bij ons waterschap, is werken in een uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Het hoofd bestuurszaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van het bestuursproces. Hij/zij is de rechterhand van de secretaris-algemeen directeur in de secretaris-rol, en de schakel tussen organisatie en bestuur in het dagelijks werk. De uitdaging van het hoofd bestuurszaken is om met de bestuursadviseurs en –ondersteuners de ondersteuning van het bestuur naar een hoger (kwaliteits-)niveau te tillen. Deze rol is enerzijds juridisch-bestuurlijk van aard: borging van de kwaliteit van het bestuursproces en de stukken. Anderzijds is de rol aansturend en verantwoordelijk voor van de ontwikkeling en de kwaliteit van het team. Tenslotte is het hoofd bestuurszaken het zichtbare aanspreekpunt voor zowel dagelijks- als algemeen  bestuur.

Resultaten

 • Verder verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning van het bestuur (D&H en VV), inclusief borging van het verloop en de verslaglegging en opvolging van acties van- en uit de bestuursvergaderingen;
 • Optimaliseren van de kwaliteit van de bestuursstukken;
 • VV-accounthouder: aanspreekpunt vanuit de ambtelijke organisatie voor de VV;
 • Aansturen van de eenheid met bestuursadviseurs en –ondersteuners van 8 fte (budget- enpersoneelsverantwoordelijk) waarbij het aantal medewerkers afhankelijk zal zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden m.b.t. de invulling van het team bestuurszaken;
 • Geeft leiding aan de medewerkers, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, draagt de bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag;
 • Verantwoordelijk voor de doorvertaling van de strategie van de organisatie naar de eenheid;
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie en werkwijze op het vakgebied van bestuursadvisering en – ondersteuning;  proceseigenaar van het proces bestuursadvisering en –ondersteuning.