Directeur bedrijfsvoering

‘Droge voeten, schoon water’. Dat is waar het hoogheemraadschap van Rijnland voor staat. Met de inzet van ruim negenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgt het hoogheemraadschap ervoor dat bewoners en gebruikers in het gebied van Rijnland droge voeten houden. Daarnaast werkt Rijnland aan schoon en gezond water. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Kortom, Rijnland opereert in een dynamische en uitdagende omgeving.

Bestuur en organisatie

Rijnland is gevestigd in Leiden. Het gebied waarin Rijnland werkt, strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat ruim 1.100 vierkante kilometer groot is, wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee. De begroting van Hoogheemraadschap van Rijnland is € 235 miljoen (2020) waarvan € 206 miljoen wordt gefinancierd vanuit belastingopbrengsten. 
Het hoogste orgaan van Rijnland is het algemeen bestuur (verenigde vergadering). Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur. De voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur is de dijkgraaf. 

De ambtelijke organisatie wordt geleid door de directie die tot voor kort bestond uit de secretaris-algemeen directeur en de directeur water. Als gevolg van de wens om de bedrijfsvoering te versterken is de vacature ontstaan voor de nieuwe positie van Directeur Bedrijfsvoering.

Dit ga je doen als directeur bedrijfsvoering

Rijnland krijgt daarmee een driehoofdige directie met een collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De collegiaal opererende directie bestaat daarmee uit de secretaris-algemeen directeur, de directeur water en de directeur bedrijfsvoering. De directeur bedrijfsvoering valt als lid van de directie onder de secretaris-algemeen directeur en stuurt de hele bedrijfsvoering aan, terwijl de directeur water verantwoordelijk is voor de primaire processen. De secretaris-algemeen directeur heeft een tweeledige functie: als secretaris is zij eerste adviseur van het algemeen bestuur en geeft als eindverantwoordelijke leiding aan de ambtelijke organisatie. Daarmee vormt de secretaris-algemeen directeur het scharnier tussen bestuur en organisatie. Tevens fungeert zij als bestuurder in de zin van de WOR.

De opgave

Hoewel de focus van Rijnland ‘droge voeten, schoon water’ is en blijft, is de context waarbinnen Rijnland opereert aan verandering onderhevig. Klimaatverandering, verstedelijking en de digitale transformatie zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen die impact hebben op de werkzaamheden van Rijnland én de positionering binnen de (maatschappelijke) omgeving waar Rijnland onderdeel van is.De bestuurlijke prioriteiten die binnen deze context gesteld worden vragen om een resultaatgerichte organisatie die in verbinding staat met de maatschappelijke omgeving.

De nieuwe directeur bedrijfsvoering draagt zorg voor de randvoorwaarden die het primair proces mogelijk maakt om deze doelstellingen te bereiken. Dit betekent onder andere dat de directeur bedrijfsvoering:
Een forse bijdrage levert binnen de collectieve verantwoordelijkheid van de directie als geheel en de verbinding tussen het primair proces en de bedrijfsvoering in het bijzonder.

Een coachend leider is die de (taakvolwassen) teamleiders op basis van verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ruimte geeft aan de (verdere) ontwikkeling van professionaliteit en leiderschap. Een leider die tevens de verbinding binnen de kolom van bedrijfsvoering bevordert.
Over de volle breedte van de portefeuille bedrijfsvoering proactief én resultaatgericht opereert, relevante ontwikkelingen signaleert en vertaalt naar (de ondersteuning van) de doelstellingen van Rijnland. 

De kandidaat

Dienend leider

: Ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke functie op het gebied van de (brede) bedrijfsvoering binnen een complexe organisatie in het publieke of private domein.

Resultaatgericht

: Weet besluiten en vastgesteld beleid te vertalen naar concrete resultaten. Schakelt daarbij makkelijk van visie tot en met de operatie en weer terug. Heeft oog voor details zonder zichzelf erin te verliezen. Resultaatgericht met oog voor het proces én haalbaarheid.

Strategische visie

: Strategisch sterk, vertaalt de visie op de organisatie en de context waarbinnen Rijnland opereert naar de doelstellingen van de bedrijfsvoering in nadrukkelijke verbinding met het primair proces. Is in staat om het geheel van de  portefeuille te overzien en in het bijzonder op het gebied van financiën en digitalisering/digitale transformatie. Is in staat “de juiste vragen te stellen én de antwoorden te begrijpen;

Organisatiesensitief en coachend leider

: creëert draagvlak voor besluiten, neemt persoonlijk verantwoordelijkheid. Houdt de vinger aan de pols, spreekt aan op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en stuurt tijdig bij. Is een coachend leider die een bijdrage levert aan de (verdere) ontwikkeling van professionaliteit en leiderschap binnen de organisatie in het algemeen en de teamleiders op het gebied van bedrijfsvoering in het bijzonder. Legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft ruimte. In staat om op hoofdlijnen te sturen en te inspireren.

Open en transparant

: Heeft een transparante en integere handelswijze passend bij een eindverantwoordelijke rol in het publieke domein. Communiceert open en helder. Luistert.

Commitment

: Voelt zich verbonden met het publieke domein in het algemeen en de waterschapswereld in het bijzonder en is bereid zich voor een langere periode aan Rijnland te binden.

Persoonlijkheid

: Mensgericht, daadkrachtig, nieuwsgierig, humor, sfeermaker, betrokken, baken van rust. De directeur bedrijfsvoering heeft daarom een (samenhangende) visie op de volle breedte van de bedrijfsvoering met in het bijzonder oog voor de (impact van de) thema’s financiën, digitalisering/digitale transformatie en exploitatie assets/huisvesting.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is in ingeschaald in schaal 16 van de cao-Sector Waterschappen (juli 2020).
Het Hoogheemraadschap van Rijnland staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.