Hoofd Bestuurszaken

Water, bron van ons bestaan
Het westen van Nederland is één van de meest kwetsbare delta’s ter wereld. Met 6,6 miljoen inwoners en 7 meter onder NAP is water een cruciale factor. Water is de bron van ons bestaan. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt er samen met haar partners aan, om er voor te zorgen dat mensen kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de West-Nederlandse delta. Voor nu, maar ook voor in de verdere toekomst. Dagelijks zetten de circa zevenhonderd mensen van het hoogheemraadschap van Rijnland zich hier voor in.

Het waterbeheer in onze delta is complex en uitdagend. We zetten ons in voor voldoende, schoon en gezond water,  verwerken het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Gebruikmakend van de nieuwste technieken en innovaties werken we aan droge voeten. We doen dit samen met gemeenten, bedrijven, agrariërs, provincie en andere stakeholders. Werken bij ons waterschap, is werken in een uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Het hoofd bestuurszaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van het bestuursproces. Hij/zij is de rechterhand van de secretaris-algemeen directeur in de secretaris-rol, en de schakel tussen organisatie en bestuur in het dagelijks werk. De uitdaging van het hoofd bestuurszaken is om met de bestuursadviseurs en –ondersteuners de ondersteuning van het bestuur naar een hoger (kwaliteits-)niveau te tillen. Deze rol is enerzijds juridisch-bestuurlijk van aard: borging van de kwaliteit van het bestuursproces en de stukken. Anderzijds is de rol aansturend en verantwoordelijk voor van de ontwikkeling en de kwaliteit van het team. Tenslotte is het hoofd bestuurszaken het zichtbare aanspreekpunt voor zowel dagelijks- als algemeen  bestuur.

Resultaten
 • Verder verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning van het bestuur (D&H en VV), inclusief borging van het verloop en de verslaglegging en opvolging van acties van- en uit de bestuursvergaderingen;
 • Optimaliseren van de kwaliteit van de bestuursstukken;
 • VV-accounthouder: aanspreekpunt vanuit de ambtelijke organisatie voor de VV;
 • Aansturen van de eenheid met bestuursadviseurs en –ondersteuners van 8 fte (budget- enpersoneelsverantwoordelijk) waarbij het aantal medewerkers afhankelijk zal zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden m.b.t. de invulling van het team bestuurszaken;
 • Geeft leiding aan de medewerkers, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, draagt de bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag;
 • Verantwoordelijk voor de doorvertaling van de strategie van de organisatie naar de eenheid;
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie en werkwijze op het vakgebied van bestuursadvisering en – ondersteuning;  proceseigenaar van het proces bestuursadvisering en –ondersteuning.
Speelruimte
 • Het hoofd bestuurszaken vervult een pro-actieve adviserende en ondersteunende rol tussen bestuur en ambtelijke organisatie;
 • Fundamenteel richtinggevende beleidsuitgangspunten en relevante wet- en regelgeving vormen het kader;
 • Het hoofd bestuurszaken legt verantwoording af aan de secretaris-algemeen directeur over de advisering en ondersteuning van het bestuur en over de vertaling van bestuurlijke wensen in ambtelijke opdrachten.
Contacten
 • Fungeert als schakel tussen het bestuur en de organisatie;
 • Fungeert als eerste bestuurlijk en  ambtelijk aanspreekpunt voor VV-leden bij en rond vergaderingen en zorgt voor vertaling van wensen op procedureel en facilitair gebied in verbeteringen daarvan;
 • Houdt actief verbinding met de belangrijkste ambtelijke domeinen, zoals onder resultaten omschreven;
 • Heeft contacten met externe partner-organisaties en bestuurlijke en maatschappelijke vertegenwoordigers aangaande het bestuursproces.
Kennis en vaardigheden
 • WO opleidings-, werk- en denkniveau;
 • Geniet van en heeft gevoel voor het bestuurlijke spel; voelt zich als een vis in het water tussen bestuurders;
 • Is een echte mensen-manager en houdt ervan samen met een team tot mooie prestaties te komen;
 • Aantoonbare ervaring als verandermanager;
 • Dienstverlenend ingesteld;
 • Politieke neus; sensitief; nieuwsgiering;
 • Vaardigheid in het omgaan met en hanteren van tegengestelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen, intern en extern;
 • Integer, zorgvuldig;
 • Staat stevig in de schoenen en heeft een natuurlijke autoriteit;
 • Brede kennis van de beleidsterreinen van het waterschap en gespecialiseerde kennis op wet- en regelgeving en bestuurlijke en organisatorische verhoudingen in de waterschapssector;
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden;
 • Vaardigheid in het managen van de eenheid en de processen, en het uitdragen en verdedigen van het organisatiebeleid.
Hier mag je op rekenen
 • een salaris van minimaal € 4.376,00 maximaal € 6.314,00 (schaal 13) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur); het uiteindelijke salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • een ruime keuzevrijheid door ons Individueel Keuze Budget ter waarde van 20% van het totale salaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het gewoon laten uitbetalen als loon;
 • het betreft een aanstelling voor 36 uur;
 • ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen en om deels thuis te werken;
 • aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsmogelijkheden.