Türk

Hoogheemraadschap van RIjnland kurulu ș u

Hoogheemraadschap van RIjnland kurulu ș u

Kim oldu ǧ umuza ve neler yapti ǧ imiza dair

Hoogheemraadschap van Rijnland bir su ve kanalizasyon kurulu ș udur  ve insanların, hayvanların ve do ǧ anın temiz su ihtiyacını kar ș ılar. Hollandaca’da ‘waterschap’ olarak tabir edilen kurulu ș lar devlet kurulu ș larıdır ve belediyelerin statüsüne benzer bir statüye sahiptirler. Rijnland kurulu ș u Hollanda’ daki tek su ve kanalizasyon kurulu ș u de ǧ ildir. Hollanda’da, bütün bölgelere da ǧ ılmı ș bi ҫ imde onlarca su ve kanalizasyon kurulu ș u bulunmaktadır. Rijnland iki bölgede hizmet vermektedir: Noord-Holland ve Zuid-Holland bölgeleri. Rijnland’ın hizmet alanı Wassenaar’dan ba ș lar ve Amsterdam’ın bazı bölgelerine kadar uzanır. Ayrıca IJmuiden’den Gouda’ya kadar olan bölgeyi de kapsar. Söz konusu hizmet alanımız 1100 km² öl ҫ üsündedir ve bu alanda oturup ҫ alı ș an, ya ș ayan ve seyahat eden insanların sayısı 1,3 milyondan fazladır.

Bu alan i ҫ erisinde pek ҫ ok göl, nehir ve setlerle ҫ evrili 200 tane kurutulmu ș arazi vardır. Batı tarafında Kuzey Denizi bulunmaktadır.

Rijnland, bu alan i ҫ erisinde ș u hizmetleri vermektedir:

  •  Kumulların, barajların ve rıhtımların kontrol ve bakımını üstlenerek bölgeyi olası su baskınlarına ve su seviyesinin yükselmesine kar ș ı korur (su setinin muhafazası).    
  • Toprak üstündeki suyun iyi bir kalitede olması. Böylece insanların dinlenme ve spor yapma ihtiya ҫ larını kar ș ılayabilece ǧ i gibi, sürü hayvanları i ҫ in  i ҫ me suyu ve di ǧ er bitki ve hayvanlar i ҫ in i ҫ inde ya ș ayabilecekleri sa ǧ lıklı bir su bölgesi sa ǧ lanmaktadır (su kalitesi);    
  • Yeterli miktarda (tatlı) su bulunmasını sa ǧ lamak: suyun ҫ ok fazla olmaması ile birlikte, ҫ ok da az olmaması gerekir (buna su yönetimi de diyebiliriz).    
  • Suyun dibindeki kirliliklerin temizlenmesi, do ǧ anın bu sulardan yararlanarak en do ǧ al bi ҫ imde geli ș mesini sa ǧ lamak ve su kaynaklarını kentlere ta ș ımak (buna ekstra su yönetimi de diyebiliriz).

İ ҫ me suyu ihtiyacı Rijnland kurulu ș unun sorumluluk alanına girmez. Bu ihtiya ҫ i ҫ me suyu kurulu ș ları tarafından kar ș ılanmaktadır. Yeraltı su kaynaklarından ve yeraltı su i ș lerinden belediyeler ve bölge yönetimleri sorumludur.

Su setleri

Kumullar ve barajlar

Bölgedeki en önemli su seti, Wassenaar ile IJmuiden ș ehirleri arasında bulunan 40 kilometre uzunlu ǧ undaki kumul ș erididir. Bu ș eridin geni ș li ǧ i 250 metredir ve Noord-Holland ile Zuid-Holland bölgelerini deniz seviyesinin yükselmesine kar ș ı korur.

Hoogheemraadschap van Rijnland kurulu ș u, kumulların bakımından sorumludur. Söz konusu kumullar ҫ ok hassas bölgelerdir ve korumakta oldukları anakara i ҫ in ҫ ok büyük önem ta ș ımaktadırlar.

Su kalitesi

Artık suyu temizleme tesisleri

Rijnland kurulu ș u, evlerden ve i ș yerlerinden gelen (kullanılmı ș ) artık suları temizler. Kullanılan artık sular, kanalizasyon borularından ge ҫ erek Rijnland kurulu ș unun su temizleme tesislerine gelir. Su, bu tesislerde arıtılarak temizlenir. Bu temizleme yöntemi, bakteri ve oksijen kullanılarak en do ǧ al bi ҫ imde ger ҫ ekle ș ir. Su temizlendikten sonra toprak üstü sulara bo ș altılır. Rijnland kurulu ș unun hizmet alanı i ҫ erisinde 33 tane su arıtma tesisi vardır.

Rijnland kurulu ș u, toprak üstü sularının kirlenmesi kar ș ı büyük bir mücadele vermektedir. Rijnland kurulu ș u, kullanılmı ș artık suların bo ș altılması i ҫ in gerekli olan izni verme yetkisine sahiptir. Bu izinler sadece ҫ ok a ǧ ır ș artlara uyulması kaydı ile verilmektedir. İzinsiz olarak bo ș altılan artık sular söz konusu oldu ǧ unda, Rijnland kurulu ș u bu ki ș i veya kurulu ș ları tespit edebilmek i ҫ in yasal takip yapmaktadır.

Laboratuvar

Suyun kalitesini tespit edebilmek i ҫ in Rijnland kurulu ș unun laboratuvarında ara ș tırma yapılmaktadır. Şirketlerin ve sanayi kurulu ș larının bo ș altmı ș oldukları artık suların ara ș tırılırken, suyun i ҫ inde bulunması mümkün olan a ǧ ır metal, tuz, oksijen, fosfat ve azot oranlarına da bakılmaktadır. Ayrıca sudaki bitki ve hayvan ya ș amlarının bile ș imi ve kalitesi de tespit edilmektedir.

Su yönetemi

Aka ҫ lama pompaları

Rijnland, arazi suyunu ҫ ekme pompaları sayesinde su miktarını güvenli seviyede tutar. Toprak üstü su seviyesinin oranında fazla bir de ǧ i ș im olmaması gerekir. E ǧ er su seviyesi fazla yükselirse, topra ǧ ı su basar ve ayaklarımız ıslanır! Buna kar ș ılık, e ǧ er su seviyesi ҫ ok dü ș ük olursa, barajların ve binaların temellerinde zarar meydana gelebilir. Fazla su, bitki örtüsünün ҫ ürümesine neden olur. Az su ise bitki örtüsünün kurumasına yol a ҫ ar. Bir ba ș ka deyi ș le, su seviyesinin kontrolü bir bölgenin iyi de ǧ erlendirilmesi a ҫ ısından büyük önem ta ș ımaktadır. Rijnland bölgesinin merkezini olu ș turan su bölgesini- bu bölge, birbiriyle ba ǧ lantısı olan göllerden, derelerden ve kanallardan olu ș ur- her zaman sabit bir seviyede tutarız: Normal Amsterdam Rakımı’ nın 60 santimetre altında.

Ekstra su yönetimi

Suyun dibini tarama hizmetleri

Suya dü ș en veya karı ș an bütün maddeler suyun dibine yerle ș ir. Su dibine yerle ș en bu maddeler pek ҫ ok kez kirli veya zararlı maddelerdir. Suyun dibinde bulunan bu kirli maddeler tekrar suya karı ș tı ǧ ı i ҫ in, kirlenmi ș olan suyun arıtılması ve temizlenmesi büyük önem ta ș ımaktadır. Bu i ș leme su dibinin taranması olarak tabir edilir. Bu i ș lem sayesinde Rijland kurulu ș u su havzasının geni ș li ǧ ini ve derinli ǧ ini de kontrol altında tutmaktadır. Böylece herzaman yeterince su rezervi olması sa ǧ lanmaktadır.

Do ǧ a & ҫ evre

Rijnland kurulu ș u do ǧ ayı ve ҫ evreyi birbirine yakınla ș tırır. Buna örnek olarak, Rijnland’ ın ҫ evreye zararı olmayan sahil ș eritlerinin olu ș masındaki ҫ abaları gösterilerbilir. Dik ve cansız bir sahil ș eridi yerine, su bitkileri ile dolu cıvıl cıvıl canlı sahillerin yapılması her zaman ön planda tutulmaktadır.

Böylece su ku ș ları da ҫ ok daha rahat bi ҫ imde su ile kara arasında hareket edebilme imkânına kavu ș maktadır. Ayrıca kıyı tarafında derin olmayan su ș eridi balıkların ҫ iftle ș mesi i ҫ in ideal bir zemin olu ș turmaktadır.

Ortaklıklar

Su ve kanalizasyon i ș leri sadece su kurulu ș larını ilgilendiren bir mesele de ǧ ildir. Devleti, bölge yönetimlerini ve belediyeleri yakından ilgilendiren bir konudur. Sayısı giderek artan örgüt ve kurulu ș lar suya önem vermektedir: i ҫ me suyu kurulu ș ları, tarım ve bah ҫ ecilik örgütleri, su sporu kulüpleri, balık ҫ ılık dernekleri, do ǧ a ve ҫ evre kurulu ș ları, ticaret odaları ve dinlenme tesisleri. Bütün bu örgüt ve kurulu ș ların su ile yakından ilgisi vardır. Rijnland kurulu ș u bütün bu örgüt, kurulu ș ve dernekler ile yakın i ș birli ǧ i yaparak de ǧ i ș ik projeler yürütmektedir.

Su vergisi

Su yönetimi ҫ ok önemli oldu ǧ u gibi, ҫ ok da pahalı bir i ș lemdir. Rijnland kurulu ș unun senelik masrafı yakla ș ık olarak 161,8 milyon Euro’dur. Bu para, Rijnland bölgesinde oturan hemen hemen herkesin ödedi ǧ i su vergisinden olu ș maktadır. Rijnland kurulu ș undan her sene almı ș oldu ǧ unuz su vergisi faturasının yanında verilen a ҫ ıklamalarda daha geni ș bilgi verilmektedir.

Suyu temiz tutmak i ҫ in ne yapabilirsiniz?

  • Yemek artıklarını, kedi lazımlı ǧ ı kumlarını, adet bezlerini, tamponları, prezervatifleri, kızartma ya ǧ ını, meyve sularını ve benzeri maddeleri kesinlikle tuvalete veya lavaboya atmayın. Böylece tuvaletinizin veya lavabonuzun tıkanmasını önlemi ș olursunuz.    
  • Ha ș ere ile mücadele maddeleri, kimyasal maddeler, ila ҫ lar, boyalar ve kullanılmı ș motor ya ǧ ı gibi maddelerin artık suya karı ș maması gerekir. İla ҫ , motor ya ǧ ı ve kimyasal madde artıklarını, satın aldı ǧ ınız yere götürerek iade edebilirsiniz. Boya artıkları gibi kü ҫ ük artık maddeleri de belediyeye teslim edebilirsiniz.    
  • Son olarak, bildi ǧ iniz bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyoruz: kanallara, göllere, veya benzeri yerlere ҫ öp ve artık madde dökmek kesinlikle yasaktır.

Daha geni ș bilgi mi istiyorsunuz?

Rijnland kurulu ș u hakkında daha geni ș bilgi i ҫ in:

Telefon: (071) 306 30 63 E-mail adresi: post@rijnland.net

Su vergisi hakkındaki a ҫ ıklamaları Türk ҫ e, Arap ҫ a, ve İngilizce olarak da temin edebilirsiniz. Bilgi edinmek i ҫ in, (071) 524 90 90 no’lu telefon numarasını arayın veya frontoffice@bsgr.nl  adresine e- mail mesajı gönderin.